26 ตุลาคม 2559-ไทยคลอดแผนแม่บทพัฒนาสมุนไพรแห่งชาติ ขับเคลื่อน 4 ยุทธศาสตร์ ดันไทยมีมูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพิ่มขึ้นเป็น 3.2 แสนล้านบาทภายใน 5 ปี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ที่โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 2564 และพิธีเปิดพัฒนาเมืองสมุนไพร (Herbal City) ว่า ปัจจุบันสมุนไพรไทยมีการพัฒนาไปมาก ทั้งการปลูก การแปรรูป การทำอุตสาหกรรมต่างๆ ที่สำคัญยังเป็นที่ยอมรับและสร้างมูลค่าเพิ่มมากขึ้นให้แก่ประเทศไทย โดยปี 2558 มูลค่าการตลาดของสมุนไพรทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 9.1 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 1.15 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในอีก 4 ปีข้างหน้า โดยการเจริญเติบโตของตลาดสมุนไพรอยู่ที่เอเชียแปซิฟิกสูงถึงร้อยละ 9.1 ต่อปี ประเทศไทยจึงต้องมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมาทำประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประเทศตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

"ไทยมีข้อได้เปรียบตรงที่อยู่ในเขตร้อนชื้น มีพืชพันธุ์ไม่น้อยกว่า 20,000 ชนิด นำมาใช้ประโยชน์เป็นสมุนไพรกว่า 1,800 ชนิด แต่จุดอ่อนคือ การศึกษาวิจัย รวมไปถึงประชาชนยังขาดความรู้เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรอยู่มาก ยังไม่รู้ว่าหากเจ็บป่วยลักษณะนี้ เช่น ปวดหัว ตัวร้อน ปวดท้อง เป็นไข้ ต้องใช้สมุนไพรตัวใดในการดูแลสุขภาพตัวเอง จึงต้องเร่งทำในเรื่องของการให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์ด้วย อย่างผักตบชวาที่ให้ไปศึกษาว่ามีสรรพคุณอะไร ก็ได้คำตอบว่าส่วนใหญ่เป็นสารพิษ แต่ก็ไม่อยากให้หยุดแค่นี้ เพราะหลายอย่างที่พบว่ามีพิษก็มีการศึกษาต่อนำมาใช้ประโยชน์ได้ เช่น พิษจากผิวหนังคางคกก็มีนักวิทยาศาสตร์นำมาศึกษาทำเป็นยาก็ช่วยเพิ่มมูลค่าได้" พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าว

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวด้วยว่า รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ จึงมอบให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับ 8 กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งภาคประชาสังคมและเอกชน จัดทำแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 2564 ขับเคลื่อนผ่าน 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1.ส่งเสริมผลิตผลของสมุนไพรไทยที่มีศักยภาพตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ 2.พัฒนาอุตสาหกรรมและการตลาดสมุนไพรให้มีคุณภาพระดับสากล 3.ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเพื่อการรักษาโรคและการสร้างเสริมสุขภาพ และ 4.สร้างความเข้มแข็งของการบริหารและนโยบายภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนสมุนไพรไทยอย่างยั่งยืน เพื่อใช้เป็นแผนการพัฒนาที่เป็นระบบอย่างยั่งยืน ในการเป็นประเทศชั้นนำส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรคุณภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพร และมูลค่าวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าตัว ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าของผลิตภัณฑ์สมุนไพรจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.2 แสนล้านบาทภายใน 5 ปี

"ขณะนี้มีการใช้กลไกประชารัฐขับเคลื่อนเรื่องสมุนไพรอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนผ่านโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ซึ่งเป็นภาพจำลองของแผนแม่บทแห่งชาติฯ นำร่องในพื้นที่ 4 จังหวัดของประเทศ ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ได้แก่ เชียงราย สกลนคร ปราจีนบุรี และสุราษฎร์ธานี ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็จะมีความเหมาะสมกับการปลูกสมุนไพรที่ต่างกัน" พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าว

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด