svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

เปิดผลโพลรัฐบาล “บิ๊กตู่” ได้คะแนน 7 เต็ม 10 ปชช.ชอบนโยบายคุมราคาสลาก

23 ธันวาคม 2558
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

ที่ทำเนียบรัฐบาล -เปิดผลโพลรัฐบาล บิ๊กตู่ ได้คะแนน7เต็ม10 ปชช.ชอบนโยบายคุมราคาสลาก แต่จี้แก้ปัญหาสินค้าราคาแพง-สินค้าเกษตรตกต่ำ

รายงานข่าวเปิดเผยว่า สำหรับผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล ที่จัดทำโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ ครม.มีมติรับทราบแล้วในการประชุมครม.เมื่อวันที่ 22ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น เป็นไปตามคำสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่สั่งการให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อนำมาวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐบาลและคสช. โดยเป็นการสอบถามประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ทุกจังหวัด ทั่วประเทศ จากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 7,200ราย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 27 พ.ย. 4ธ.ค. 2558 โดยแบ่งหัวข้อในการสำรวจเป็น 8 หัวข้อ 1.ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล พบว่าประชาชนร้อยละ 88.2 ระบุว่าติดตาม และ 11.8 ระบุว่าไม่ติดตาม โดยในส่วนของผู้ที่ติดตามระบุว่า จากสื่อโทรทัศน์มากที่สุดร้อยละ 86.5 รองลงมาได้แก่ เพื่อน ญาติและคนในครอบครัว ร้อยละ14.7 หนังสือพิมพ์/สื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 14.5 เจ้าหน้าที่รัฐ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร้อยละ10.8 และอินเตอร์เน็ตร้อยละ 10.1 2.รายการ/ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนติดตาม ร้อยละ85.2 ระบุว่าติดตามรายการคืนความสุขให้คนในชาติ ทุกคืนวันศุกร์ รองลงมา คือ ข่าวสารของรัฐบาล เช่น รายการทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต และ รายการเดินหน้าประเทศไทย 3.การรับทราบนโยบายของรัฐบาล พบว่าประชาชนร้อยละ 90 ระบุว่าทราบเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐบาล โดยเรื่องที่ทราบ ได้แก่ การควบคุมราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคา 80 บาท รองลงมาคือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพี่น้องประชาชน การจัดระเบียบสังคม การปราบปรามผู้มีอิทธิพล และการป้องกัน แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 4.ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของรัฐบาล พบว่าประชาชนร้อยละ 92 มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน โดยเรื่องที่พอใจ 3 อันดับแรกได้แก่ การควบคุมราคาสลากกินแบ่งฯ โครงการสวัสดิการเพื่อพี่น้องประชาชน และการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่ได้คะแนนร้อยละ 99.9 ทั้ง3โครงการ ส่วนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ร้อยละ 99.5 และการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนร้อยละ 98.9 5.ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมของรัฐบาล พบว่าประชาชนน 99.3 มีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมของรัฐบาล ซึ่งในจำนวนนี้แบ่งเป็นความพึงพอใจมาก-มากที่สุด ร้อยละ 63.9 ปานกลาง 30.7 และน้อย ร้อยละ 4.7 ส่วนผู้ที่พึงพอใจน้อยที่สุดและไม่พึงพอใจเลย มีร้อยละ 0.5และ 0.2 และเมื่อพิจารณารายภาคพบว่า ประชาชนภาคใต้มีความพึงพอใจร้อยละ 70.2 รองลงมาภาคกลางร้อยละ 65.7 ภาคเหนือ 64.1 กรุงเทพมหานครร้อยละ 63.2 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 59.4 ซึ่งสรุปโดยรวมเมื่อคิดเป็นคะแนนความพึงพอใจอยู่ที่ 7.81 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

เปิดผลโพลรัฐบาล “บิ๊กตู่” ได้คะแนน 7 เต็ม 10 ปชช.ชอบนโยบายคุมราคาสลาก

 6.ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆของประเทศ พบว่า ประชาชนร้อยละ 98.9 มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาต่างๆ แบ่งเป็นร้อยละ 60.2 มีความเชื่อมั่นมาก-มากที่สุด ปานกลางร้อยละ 32.9 น้อยร้อยละ 5.8 และเชื่อมั่นน้อยและไม่เชื่อมั่นเลย ร้อยละ 0.8 และ ร้อยละ 0.3 ตามลำดับ ซึ่งสรุปว่าโดยรวมเมื่อคิดเป็นคะแนนความเชื่อมั่นอยู่ที่ 7.72 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10คะแนน7.การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ต่อรัฐ ซึ่งเป็นการสอบถามเกี่ยวกับการกำหนดให้ประชาชนทุกคนต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ต่อรัฐเพื่อจัดทำฐานข้อมูลในการวางแผนจัดสวัสดิการพบว่า ประชาชนร้อยละ 52.2 ระบุว่าเห็นด้วย มีร้อยละ 26.0 ที่ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 21.8 ยังไม่แน่ใจ ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าผู้ที่มีอายุน้อยเห็นด้วยกับการกำหนดให้ประชาชนทุกคนต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ต่อรัฐในสัดส่วนที่สูงกว่าผู้ที่มีอายุมาก ขณะเดียวกันผู้ที่มีการศึกษาสูงกว่าครัวเรือนที่มีรายได้สูงก็เห็นด้วยเช่นกัน 8. เรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเร่งด่วน พบว่าประชาชน 53.2 ระบุว่าเป็นเรื่องการควบคุมสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้มีราคาแพง ร้อยละ 35.7 ระบุว่าเป็นเรื่องการแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ส่วนการแก้ปัญหายาเสพติด การแก้ปัญหาหนี้สิน และการปรับขึ้นค่าแรงให้เพียงพอแก่ค่าครองชีพ คิดเป็นร้อยละ 29.5 25.8 และ18.1 ตามลำดับ เมื่อพิจารณารายภาคพบว่า ประชาชนเกือบทุกภาคยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้องการให้รัฐบาลดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการควบคุมราคาสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้มีราคาแพง ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องการเร่งด่วนในเรื่องการแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ในสัดส่วนที่สูงกว่าเรื่องอื่น

เปิดผลโพลรัฐบาล “บิ๊กตู่” ได้คะแนน 7 เต็ม 10 ปชช.ชอบนโยบายคุมราคาสลาก

logoline