สธ.ยันไม่มีแนวคิดยุบ สสส.ชี้ต้องการทำให้โปร่งใส เงินถึงประชาชน ขณะที่ภาคีสุขภาพยื่นหนังสือค้านดึงงบ สสส.กลับสู่เข้าระบบราชการ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้ประสานงานขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน นายธีระ วัชรปราณี กล่าวว่าได้เข้ายื่นหนังสือต่อ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมต.สาธารณสุข เพื่อคัดค้านการนำงบสสส.เข้าสู่ระบบงบประมาณรัฐ

โดยขอสนับสนุนให้การดำเนินงานของ สสส. มีขอบเขตการเสริมสร้างสุขภาพ ตามนิยามที่ระบุไว้ในกฎหมายกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและขอสนับสนุนหลักการที่ให้ สสส. และองค์กรอิสระอื่นๆเป็นองค์กรที่มีธรรมาธิบาล ตรวจสอบได้

ซึ่งกลไกและกระบวนการตรวจสอบการดำเนินการของ สสส.และองค์กรเหล่านี้ต้องเป็นไปอย่างมีระบบ มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถูกตรวจสอบและผู้เกี่ยวข้อง ได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการชี้แจงให้ข้อมูลอย่างเป็นธรรม และสังคมรับรู้ข้อเท็จจริงด้วย อีกทั้งให้ สสส.เป็นองค์กรที่เป็นกลไกอิสระ การแก้ไขใดๆ ต้องไม่ทำให้เป็นระบบราชการ

นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี เลขานุการ รมว.สธ.บอกว่าได้รับหนังสือไว้และจะเสนอต่อ รมว.สธ.ซึ่ง สธ.ได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนการบริหาร สสส.ที่มี นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะกรรมการ โดยสัปดาห์หน้าจะเชิญตัวแทน สสส.มาชี้แจงและสรุปข้อมูลเพื่อทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

โดยยืนยันว่า สธ.ไม่มีแนวคิดที่จะยุบ สสส.แน่นอน เพียงต้องการทำให้โปร่งใสเงินถึงมือประชาชน ส่วนข้อสังเกตผลประโยชน์ทับซ้อนของกรรมการก็ต้องชี้แจงกัน