นักวิชาการนิด้า จุฬาฯ ติง สสส.กรณีกรรมการมีชื่อในมูลนิธิที่ได้รับทุนไม่เหมาะสม แนะคณะกรรมการชุด สธ.พิจารณาปฏิรูป สสส. หากพบกรรมการมีความผิดเสนอ ปปช.

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ บอกว่าขอสนับสนุนกรณีศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช.) กระทรวงสาธารณสุข ตรวจสอบการใช้งบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ทำให้มีการปฏิรูปการทำงานของ สสส.ให้เข้าที่เข้าทางในขอบเขตตามกฎหมายโดยเฉพาะการสร้างเสริมสุขภาพซึ่งต้องไม่กว้างแบบครอบจักรวาล ส่วนการประเมินผลงานไม่ควรมีเพียงตัวชี้วัดเช่นที่สสส.ทำ แต่ควรมีผลลัพธ์เป็นรูปธรรมด้วยว่ามีผลต่อสุขภาพของคนไทยอย่างไรบ้าง

หากคณะกรรมการชุดของสธ.ตรวจสอบไปเรื่อยๆ จะพบว่า สสส.มีการหมุนเวียนคนเดิมเข้ามาทำงาน และกรรมการใน สสส.บางคนไปดำรงตำแหน่งในมูลนิธิหรือองค์กรที่ได้รับทุนของ สสส.

หากพบว่าเกี่ยวข้องกันถือว่าผิดทั้งกฎหมายและจริยธรรม โดยเฉพาะ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ระบุให้เจ้าหน้าที่ปกครองดำเนินคดีหรือเอาผิดบุคคลที่ทำงานโดยมีข้อห้ามต่างๆ คือ เป็นญาติ หรือเกี่ยวพันกัน ถ้าพบว่ามีความผิดจริง คณะกรรมการชุดของ สธ.ก็สามารถเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)หรือศาลปกครองได้
ด้าน ศ.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า กรณีธรรมาภิบาลสำคัญมากโดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้เงินสนับสนุน ต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่รับเงินไปทำงานเด็ดขาด ที่ผ่านมาประเทศไทยอาจมีผู้เชี่ยวชาญด้านบุหรี่ เหล้าไม่มากนัก การทำงานจึงต้องหมุนเวียนอยู่ในองค์กรเดิมๆ แต่ปัจจุบันคนที่มีความสามารถมีมากขึ้น จึงไม่จำเป็นต้องมีบุคคลจากกลุ่มเดียวมาทำงาน จะเกิดคำถามเรื่องธรรมาภิบาลได้