ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ดสปส.) นายนคร ศิลปอาชา เปิดเผยว่า ในการประชุมบอร์ดสปส.ครั้งล่าสุด ที่ประชุมเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรองที่ออกตามพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ประกันสังคม พ.ศ.2558 ที่มีอยู่ 2 คณะ เพิ่มอีกคณะละ 4 คน ประกอบด้วยฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้างฝ่ายละ 2 คน