เปิดจองแล้วเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เชิญประชาชนร่วมเป็นเจ้าของ สั่งจองได้ที่ กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด และธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดทำเข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อจำหน่าย โดยนำเงินรายได้สมทบทุน "มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา"
เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ มีลักษณะเป็นโลหะชุบทองลงยาสี ขนาดประมาณ ๓.๕ เซนติเมตร ด้านหน้าเป็นอักษรพระนามาภิไธย "สธ" และเลข "๖๐" ด้านหลังจารึกตราประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรจุในกล่องสีม่วง ฝากล่องด้านนอกเป็นอักษรพระนามาภิไธย "สธ" สีทอง ด้านในกล่องจารึกข้อความว่า "เข็มที่ระลึกงานฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘"
เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จำหน่ายราคา ๓๐๐ บาท จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกที่มีคุณค่าประดับไว้เป็นสิริมงคล และเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี โดยสั่งของเข็มที่ระลึกได้ ณ สถานที่สั่งจองดังนี้
# กองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ในทำเนียบรัฐบาล ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๑๐๐๗, ๐ ๒๒๘๒ ๕๓๗๘
# สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด ติดต่อสอบถามได้ที่ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๒๒๑๖
# ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคาร โทร. ๐ ๒๒๐๘ ๘๔๐๘