ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

อัพเดตคะแนนเลือกตั้ง อบจ.


กระบี่
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล 162,356
กาญจนบุรี
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ 225,872
2 นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ 143,944
3 น.ส.สาวิกา ประเสริฐผล 19,216
4 พ.ต.ท.กิตติพิชญ์ จันทร์สมบรูณ์ 6,660
กาฬสินธุ์
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายชานุวัฒน์ วรามิตร 230,478
2 นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล 198,430
3 นายกิตติพร อินทะสีดา 10,019
4 นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ 5,111
กำแพงเพชร
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายสุนทร รัตนากร 194,924
2 นายปฐมภพ ปราการชัยนาคร 44,924
3 นายอภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์ 41,137
ขอนแก่น
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
6 นายพงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ 375,803
1 นายภัทรพันธุ หงษ์วัฒนาพิเชฐ 124,938
2 น.ส.ณัฎฐณิชา สารบรรณ 78,507
4 ดร.อัษฎางค์ แสวงการ 76,319
3 น.ส.กรชฎาพิชญ์ ภูมิเขต 40,276
5 นายชัยอนันต์ วูดเลย์จูเนียร์ 18,762
10 นายนพดล สีดาทัน 18,556
9 พ.อ.ชาตรี ไกรพีรพรรณ 17,472
7 นายศรุต เบ้าจรรยา 8,975
8 นายนิสิต แก้วประเสริฐ 3,464
จันทบุรี
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายธนภณ กิจกาญจน์ 150,375
3 นายมานะ ชนะสิทธิ์ 57,478
2 นางลัดดา จตุอุทัยศรี 28,924
ฉะเชิงเทรา
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ 207,866
2 จ่าเอกยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ 132,157
ชลบุรี
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายวิทยา คุณปลื้ม 336,909
2 น.ส.พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง 168,849
3 นายสรายุทธ วงษ์แสงทอง 39,123
4 นายสภา พละวารี 8,263
ชัยนาท
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายอนุสรณ์ นาคาศัย 111,335
2 นายสุรพงษ์ สะอาด 23,632
ชัยภูมิ
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายอร่าม โล่ห์วีระ 274,921
4 นายสุชีพ เศวตกมล 147,045
2 พ.ต.อ.สรวิศ มาอินทร์ 31,875
3 น.ส.ปาริชาติ ชาลีเครือ 30,463
ชุมพร
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
3 นายนพพร อุสิทธิ์ 147,326
2 นายศิริศักดิ์ อ่อนละมัย 59,115
1 นายลิขิต ศรีชาติ 32,889
ตรัง
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายบุ่นเล้ง โล่สถาพรพิพิธ 162,419
2 นายสาธร วงศ์หนองเตย 116,366
3 นายภูผา ทองนอก 13,141
ตราด
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
2 นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ 47,897
4 นายสังคม นิลฉวี 23,297
1 นายสามารถ พงษ์วัน 15,783
3 นายประทีป เลขาพันธ์ 11,931
5 ดร.บรรจง กาญจนานิล 1,512
ตาก
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ 101,868
3 นายคริษฐ์ ปานเนียม 41,656
4 นายดิฐชัย ฉันติกุล 39,894
2 นางศิริกุล อนุตรพงศ์ 24,081
นครนายก
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
2 นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ 60,084
5 นายมารุต โรจนาปิยาวงศ์ 45,189
1 นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร 33,950
6 นายบันเทิง ทรัพย์ประเสริฐ 2,007
4 นายสุรชัย ชูสกุล 950
3 นางสาวสมจิตต์ หนุนภักดี 465
นครปฐม
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
2 นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ 285,051
3 นายกองโทพเยาว์ เนียะแก้ว 90,330
1 นายชัชวาล นันทะสาร 24,308
4 นายวินัย วิจิตรโสภณ 15,098
6 พ.ต.อ.วีระยศ ชื่นกลิ่นธูปศิริ 2,707
5 นายวีระพงศ์ เศรษฐบุตร 2,514
นครพนม
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
2 น.ส.ศุภพานี โพธิ์สุ 161,933
3 ดร.สมชอบ นิติพจน์ 110,580
1 นายณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์ 50,012
4 นายเฉลิมชัย ทิศแดง 5,783
5 นายจุมพล วงศ์กาฬสินธุ์ 632
นครราชสีมา
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
2 นางยลดา หวังศุภกิจโกศล 624,298
1 ดร.สาธิต ปิติวรา 255,482
3 นพ.สำเริง แหยงกระโทก 219,041
4 นายวิฑูรย์ ชาติปฏิมาพงษ์ 40,133
5 นายตรีเพชร พรหมนิติพันธุ์ 8,770
นครศรีธรรมราช
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
2 นางกนกพร เดชเดโช 264,456
3 นายอนันต์ ทองอุ่น 146,675
1 นายอำนวย ยุติธรรม 110,689
7 นายพิชัย บุณยเกียรติ 62,180
5 นายนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ 45,322
6 พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน 30,650
4 นายแพทย์อิสระ หัสดินทร์ 30,186
8 นายพงษ์ฐกร ไพริน 2,472
นครสวรรค์
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
3 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ 226,180
1 นายศรัญ ฤกษ์อัตการ 97,617
4 นายสมควร โอบอ้อม 72,362
2 น.ส.สิริลักษณ์ บัณฑิตศิละศักดิ์ 39,488
นนทบุรี
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
3 พ.ต.อ.ธงชัย เย็นประเสริฐ 197,592
1 นายไพบูลย์ กิจวรวุฒิ 139,401
2 นายฉลอง เรี่ยวแรง 68,589
4 นางพิมพร ชูรอด 18,305
นราธิวาส
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน 189,062
2 นายรำรี มามะ 147,330
3 นายคอยรูซามัน มะ 21,969
น่าน
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
3 นายนพรัตน์ ถาวงศ์ 89,698
1 นายพิชิต โมกศรี 64,442
4 นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ 39,108
2 ดร.โสภณ ศรีมาเหล็ก 29,927
5 นายธนโชติ ยั่งชยุตพงศ์ 1,704
บึงกาฬ
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
3 นางแว่นฟ้า ทองศรี 105,478
2 ว่าที่ร้อยตรีภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น 34,917
4 นายนิพนธ์ คนขยัน 26,274
1 นายอภิเดช รักษาโสม 15,001
5 นายณัฐพล เนื่องชมพู 9,401
บุรีรัมย์
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
8 นายภูษิต เล็กอุดากร 439,547
1 นายประเสริฐ เลิศยะโส 67,807
4 นายภัทรพงศ์ ศุภักษร 30,551
2 นายณัฐกิตต์ ล้อประสิทธิ์ 21,697
5 นายสาคร ปลื้มรัมย์ 12,249
6 นายชาติวุฒิ เสวยสุขกุล 10,033
3 นายเพชร กีรติมาศ 6,911
7 นายสมเพียร แก้วศรีใส 5,215
ปทุมธานี
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
2 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง 252,499
1 นายชาญ พวงเพ็ชร์ 222,211
3 น.ส.กรรณิการ์ นาคอินทร์ 8,278
ประจวบคีรีขันธ์
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายสราวุธ ลิ้มอรุณรักษ์ 148,962
2 นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล 79,917
ปราจีนบุรี
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
3 นายสุนทร วิลาวัลย์ 103,617
1 นางกฤษณ์กมล แพงศรี 56,623
2 นายเกียรติกร พากเพียรศิลป์ 33,819
4 นายอิสสรา วนิชชากร 6,522
ปัตตานี
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
2 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี 201,086
1 นายรุสดี สารอเอง 95,920
พระนครศรีอยุธยา
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล 249,865
2 นายวัสพงศ์ วิทูรเมธา 90,793
3 ดร.นพดล อมรเวช 34,105
พะเยา
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
3 นายอัครา พรหมเผ่า 143,427
1 นายชัยประพันธ์ สิงห์ชัย 68,967
2 นายณรงค์ นามวงค์ 9,593
4 นายสันติชัย ชุ่มมงคล 7,167
พังงา
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
2 นายธราธิป ทองเจิม 51,750
3 นายบำรุง ปิยนามวาณิช 46,063
1 นายสุทธิโชค ทองชุมนุม 19,665
พัทลุง
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
2 นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร 164,624
1 นายภุชงค์ วรศรี 122,043
3 นายกู้ชาติ ชายเกตุ 8,260
พิจิตร
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ 136,670
2 นายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ 89,507
4 นายมาโนช วัฒนประสิทธิ์ 10,652
3 นายวิเชียร เธียรชัยพงษ์ 9,109
5 นางพัฒนียา มูละ 330
พิษณุโลก
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
3 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ 185,531
6 นางสาวยลลดา ช่างพินิจ 140,990
2 นายณชพล พลอาสา 42,456
1 นายรัตนะ กาญจนรัตน์ 11,222
5 นายปณต รุจนาญาณิน 3,437
4 นายเติมสิน แจ้งมีสุข 0
ภูเก็ต
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
2 นายเรวัต อารีรอบ 83,144
1 นายจิรายุส ทรงยศ 50,914
3 นายสรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ 20,073
4 นายทรงศักดิ์ สวนอักษร 1,460
5 นายปัญญา ไกรทัศน์ 1,040
มหาสารคาม
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
2 นางคมคาย อุดรพิมพ์ 192,119
4 ดร.ศรีเมือง เจริญศิริ 118,762
1 นายทองหล่อ พลโคตร 109,862
3 นายชยพล โบราณมูล 16,639
มุกดาหาร
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
2 พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ 57,713
4 นายวิริยะ ทองผา 57,542
1 นายสุพจน์ สุอริยพงษ์ 32,087
3 นายสมประดิษฐ์ ไตรยวงศ์ 19,470
5 นายธนโชติ โชติบุณยศักดิ์ 5,360
ยะลา
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายมุขตาร์ มะทา 168,790
2 นายอับดุลลาเตะ ยากัด 132,157
ยโสธร
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายวิเชียร สมวงศ์ 132,878
3 นายสฤษดิ์ ประดับศรี 100,297
2 นายสมหวัง จำปาหอม 7,269
ระนอง
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายธนกร บริสุทธิญาณี 42,252
2 นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์ 31,273
3 นายสมมารถ จำปาดะ 4,712
ระยอง
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายปิยะ ปิตุเตชะ 203,988
2 นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ 80,746
3 นายเกรียงไกร กิ่งทอง 12,677
4 นายสุวิท เหล่าฤทธิไกร 5,715
ราชบุรี
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
3 นายวิวัฒน์ นิติกาญจนา 241,952
2 นางภรมน นรการกุมพล 74,929
1 นายอรรถพงศ์ ห้องริ้ว 54,153
ร้อยเอ็ด
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายเอกภาพ พลซื่อ 221,845
3 นายมังกร ยนต์ตระกูล 215,694
2 นายสถาพร ว่องสัธนพงษ์ 94,324
4 นายชยพล ญศมูลมณี 16,974
5 นายโชคชัย ชนะดี 6,671
6 น.ส.จิราภรณ์ น้อยวิบล 6,575
ลพบุรี
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
3 นางอรพิน จิระพันธุ์วาณิช 205,320
5 พล.อ.ศุภวุฒิ อุตมะ 72,368
2 นายฤทธ์ พัวพันธ์ 27,798
1 น.ส.ศรีรัตน์ ฤกษ์พิชัย 18,487
4 นายสรรเสริญ ประเสริฐสุข 14,015
ลำปาง
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร 220,284
4 นายดาชัย เอกปฐพี 43,874
2 นายประยูร แก้วเดียว 36,618
6 นายจินณ์ ถาคำฟู 33,060
3 นายประสงค์ มิ่งเชื้อ 16,104
5 นายศุภภัทร มานะทัศน์ 6,964
- นายสุนทร ใจแก้ว 0
ลำพูน
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ 102,260
2 พล.ต.ต.กริช กิติลือ 50,788
5 นายขยัน วิพรหมชัย 42,196
3 รศ.ดร.ชรินรัตน์ พุทธปวน 21,924
4 นายสุวสันต์ จันทร์ตาธรรม 8,262
ศรีสะเกษ
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
3 นายวิชิต ไตรสรณกุล 414,686
4 นายวัชระ จันทราภาณุกร 47,879
1 นายไชยยงค์ เวชกามา 35,321
2 นายชริน ไชยสิทธิ์ 22,221
สกลนคร
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
2 นายชูพงษ์ คำจวง 136,793
1 นายชัยมงคล ไชยรบ 119,428
5 นางสาวจ๋ากัญญาภัค ศิลปะรายะ 107,028
3 นายณรงค์เดช อุฬารกุล 91,956
6 นายวีรศักดิ์ พรหมภักดี 14,104
4 นายวิชัย สีนูเดช 0
สงขลา
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
3 นายไพเจน มากสุวรรณ์ 265,475
2 พ.อ.สุชาติ จันทรโชติกุล 239,786
1 นายจะเด็ด เหมโกทวีทรัพย์ 63,894
4 นางภัทราวรรณ ขำตรี 6,960
5 นางสาวอภิญญา ยอดแก้ว 5,333
6 นายวชิรวิทย์ ภัสระ 5,028
สตูล
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
2 นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ 104,518
1 นายเกตุชาติ เกษา 31,044
4 นายซอลีฮีน อิสมาแอล 13,436
3 นายนาวี พรหมทรัพย์ 5,860
สมุทรปราการ
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย 341,743
2 นายรัชชานนท์ ทองอร่าม 77,028
5 นายธัชชัย เมตโต 74,546
4 นายอำนวย รัศมิทัต 56,843
3 นายนำพล คารมปราชญ์ 24,724
สมุทรสงคราม
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 น.ส.สุกานดา ปานะสุทธะ 23,997
3 นายพิสิฐ เสือสมิง 22,098
5 น.ส.สุนิสา ตันประเสริฐ 19,544
4 นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย 13,234
2 นายประเสริฐ เติมธนะศักดิ์ 7,302
6 นายธนวุฒิ โมทย์วารีศรี 2,270
สมุทรสาคร
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
3 นายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ 131,537
4 นายอวยชัย จาตุรพันธ์ 26,463
1 นายเชาวรินทร์ ชาญสายชล 22,553
2 นายไพศาล สำราญทรัพย์ 16,791
5 นายสนธิญา สวัสดี 7,017
6 นายวรพงษ์ ชอบชื่น 4,495
สระบุรี
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
5 นายสัญญา บุญ-หลง 149,797
4 นายวิทูลย์ แก้วสุวรรณ 41,232
8 น.ส.ปวรีวรรณ นันทปัญญา 33,898
1 น.ส.ขานิฐาณันท์ เทียมประเสริฐ 17,550
6 นายจักรลภ ตันฑ์พรชัย 13,440
2 น.ส.รมณีย์วรรณ โรจนดุล 10,972
7 พ.ต.ท.ชาติชาย เจริญลาภ 8,441
3 น.ส.มยุรี ตันฑ์พรชัย 3,084
สระแก้ว
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
3 นางขวัญเรือน เทียนทอง 173,959
1 นายกฤษณ สุนทรกิจพาณิชย์ 45,654
2 นายสมาน บูชารัตนชัย 30,838
สิงห์บุรี
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
2 นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร 46,738
4 นายสุรสาล ผาสุข 24,702
1 นายอุดม จำปาสัก 16,140
3 นายสุรชัย บุญลือ 8,756
สุพรรณบุรี
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
3 นายบุญชู จันทร์สุวรรณ 174,850
1 พล.ต.เทียมศักดิ์ สุขานุยุทธ 96,744
4 นายเสน่ห์ บุณสุข 56,021
2 นางปารีณาภา แก้วทะชาติ 33,604
สุราษฎร์ธานี
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
6 นายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว 227,638
2 นายชุมพล กาญจนะ 154,393
3 นายมนตรี เพชรขุ้ม 40,309
1 นายวิเชียร จันทร์บัว 36,013
7 นายพงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ 11,205
5 นางจิรวรรณ สารสิทธิ์ 3,837
4 นายสรรเสริญ ฤกษ์อุไร 2,743
สุรินทร์
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
5 นายพรชัย มุ่งเจริญพร 334,632
2 นายมานพ แสงดำ 57,808
1 นายเจ้าจอม เตียวเจริญโสภา 53,408
7 นายประดุจ มั่นหมาย 39,499
6 พล.ต.เอกภาพ สุหร่าย 39,262
3 นายวิโรจน์ ศิลาอ่อน 8,064
4 นายเมธี สอนจิตต์ 6,970
สุโขทัย
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายมนู พุกประเสริฐ 150,402
2 นายวิรัตน์ วิริยะพงษ์ 98,939
หนองคาย
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายยุทธนา ศรีตะบุตร 85,895
2 นายธนพล ไลละวิทย์มงคล 76,439
3 นายกฤศภณ หล้าวงษา 50,353
4 นายสมคิด บาลไธสง 2,562
หนองบัวลำภู
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
3 นายวุฒิพงษ์ ศิริสถิตย์ 95,899
6 นายวิชัย สามิตร 49,151
1 นายสมเกียรติ เชษฐสุมน 36,752
2 นายพิเชษฐ์ แก้วพลน้อย 15,335
4 นางสาวจิรายุ สนามพล 6,264
5 นายรงศร โสภาบุตร 2,367
7 นายสมภาร สุขอ้วน 1,349
อำนาจเจริญ
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
3 น.ส.วันเพ็ญ ตั้งตระกูล 91,742
2 นางจันทร์เพ็ญ ประเสริฐศรี 62,532
4 นายชัยศรี กีฬา 15,770
1 นายสว่าง นาคพันธ์ 5,791
5 นายพนม ประเสริฐศรี 746
อุดรธานี
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
3 นายวิเชียร ขาวขำ 325,933
2 นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ 185,801
1 นายชวนนท์ ศิริบาล 34,333
4 น.ส.อิงค์นภัจฉร์ ชินวัตรนุวงศ์ 32,176
5 นายศักดา เกตุแก้ว 30,114
6 นายเศรษฐภัทร์ นิตยสิทธิวรากุล 15,848
7 นายเจริญ หมู่ขจรพันธ์ 5,414
อุตรดิตถ์
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายชัยศิริ ศุภรักษ์จินดา 116,149
4 นายปัณณวัฒน์ นาคมูล 37,330
2 นายโปรย สมบัติ 31,346
3 นายเอกาพัทธ์ พุฒโต 11,181
อุทัยธานี
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายเผด็จ นุ้ยปรี 119,262
อุบลราชธานี
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
5 นายกานต์ กัลป์ตินันท์ 288,567
4 นายเชิดศักดิ์ โภคกุลกานนท์ 269,435
2 น.ส.นายกแอนสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ 131,362
1 นายเชษฐา ไชยสัตย์ 100,164
3 นายบัณฑิต วิลามาศ 24,904
6 นายถนอม คะตะวงศ์ 10,348
7 นายพรวิชัย มิ่งวงษ์ 7,189
อ่างทอง
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายสุรเชษ นิ่มกุล 81,734
2 นายโยธิน เปาอินทร์ 45,637
เชียงราย
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
2 น.ส.อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ 239,622
3 น.ส.วิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ 211,956
1 นายมงคลชัย ดวงแสงทอง 81,251
เชียงใหม่
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร 421,679
2 นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ 353,189
4 นายบดินทร์ กินาวงค์ 20,420
3 นายวินิจ จินใจ 19,460
6 นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ 4,798
5 นายวสันต์ วัชวงษ์ 4,534
เพชรบุรี
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายชัยยะ อังกินันทน์ 184,888
เพชรบูรณ์
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายอัครเดช ทองใจสด 279,355
2 นายหมู่ใหญ่สมพร คำเนียม 49,390
4 นายสิทธิชัย ต๊ะอาจ 36,680
3 นางอัษมา ราชสารณ์ 11,280
เลย
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
4 นายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ 170,674
5 นายจีระศักดิ์ น้อยก่ำ 52,649
1 นายชวลิตย์ น้อยดี 37,840
2 นายเกรียงฤทธิ์ ผิวเหลือง 10,407
3 นายชลละวิชช์ ฤทธิศักดิ์ชลเดช 6,920
6 นายสุชาติ ลีกระจ่าง 3,634
แพร่
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ 140,133
3 นายสุภวัฒน์ ศุภศิริ 48,571
2 นายประสงค์ ชุ่มเชย 26,843
แม่ฮ่องสอน
หมายเลข ชื่อผู้สมัคร คะแนน
1 นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ 73,108
3 นายอำนาจ แสงสกาย 9,001
5 นายพยุงศักดิ์ วงศ์วานิชย์ 3,311
4 นายสิทธิชัย บุญระชัยสวรรค์ 2,691
2 นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ 0