ที่จังหวัดอุทัยธานี ที่โรงเรียนบ้านหนองเมน ตำบลหนองยายดา อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกำลังพลชุดจิตอาสาพระราชทานเราทำดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์ จำนวน 15 นาย ร่วมกับคณะครู นักการ โรงเรียนบ้านหนองเมน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรม จิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสตร์ กษัตริย์"
โดยจัดกำลังพลนำรถน้ำฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณสนามกีฬา และพื้นโดยรอบบริเวณโรงเรียน ทาสีกำหนดจุดเว้นระยะห่างในการเข้าแถวเคารพธงชาติ ทำความสะอาด ห้องเรียน จัดโต๊ะ เก้าอี้ เว้นระยะห่าง ตามมาตรการป้องกันโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มีมาตรการป้องกันเดียวกันกับโรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ยังได้นำกำลังพลดังกล่าวพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ อีกด้วย

นอกจากนี้ยังได้จัดกำลังพลที่มีความสมารถทางด้านช่างตัดผมของหน่วย ฯ เข้าให้บริการตัดผมฟรีกับเด็กนักเรียนของโรงเรียนแห่งนี้ เพื่อลดรายจ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียน หลังจากได้ปิดการเรียนการสอนเป็นเวลานาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ซึ่งจะเปิดทำการเรียนการสอน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มั่นใจในความปลอดภัยของบุตรหลานยิ่งขึ้น และการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย