ชั่วโมงสืบสวน 12 ม.ค. 2563ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก

มติ ครม. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา มีมติเกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. ทำให้โรงเรียนหลายแห่งต้องถูกยุบไป และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้อัตราการเกิดลดลงก็เป็นสาเหตุสำคัญ ที่ทำให้โรงเรียนหลายแห่งมีจำนวนเด็กที่ลดลงตามไปด้วย กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีแนวคิดควบรวมโรงเรียน แต่ก็มีข้อถกเถียงในมิติด้านสังคม

มติครม. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมามีมติเกี่ยวกับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. ทำให้โรงเรียนหลายแห่งต้องถูกยุบไปและการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ทำให้อัตราการเกิดลดลงก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้โรงเรียนหลายแห่งมีจำนวนเด็กที่ลดลงตามไปด้วย   กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีแนวคิดควบรวมโรงเรียนแต่ก็มีข้อถกเถียงในมิติด้านสังคม

แน่นอนครับว่าไม่ใช่โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน จะต้องถูกควบรวมเสมอไป   ยังมีข้อยกเว้นสำหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเดินทางลำบากจริงๆแต่โรงเรียนที่ต้องถูกยุบตามเกณฑ์มติครม. ก็ยังถูกคัดค้านจากชาวบ้านในพื้นที่

คุณภาพการศึกษาที่ย่ำแย่ของโรงเรียนขนาดเล็กเพราะมีครูไม่ครบชั้นเป็นคำอธิบายจากกระทรวงศึกษาธิการ ถึงจำเป็นต้องควบรวมในขณะเดียวกันโรงเรียนขนาดเล็กบางแห่งกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าขนาดของโรงเรียนไม่จำเป็นเสมอไป ว่าการคุณภาพการศึกษาจะแย่ตามไปด้วย

ความคิดเห็นที่แตกต่าง กับนโยบายการยุบโรงเรียนขนาดเล็กคงต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ทั้งส่วนกลางและส่วนของชุมชนช่วยกันร่วมกันตัดสินใจและพิจารณาความพร้อมของการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนแต่ละแห่งประกอบกัน เพื่อไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นภายหลัง แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือคุณภาพการศึกษาของไทยต้องมีเป้าหมายเดียวกันคือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

            และทั้งหมดนี้คือชั่วโมงสืบสวนประจำสัปดาห์นี้ท่านผู้ชมสามารถติดตามเรา ให้ข้อมูลหรือร่วมแสดงความคิดเห็นได้ในหลากหลายช่องทางน่ะครับแล้วกลับมาพบกับผมและทีมข่าวได้ใหม่ในสัปดาห์หน้า สวัสดีครับ