โดยโครงการศิลป์เมืองสิงห์ที่จัดขึ้นบริเวณสะพานท่าข้าม เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะอนุกรรมการสื่อสารบูรณาการการปฏิรูปประเทศและกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่เข้ากันผลักดันให้ชุมชนท่าข้ามเป็นชุมชน "ศิลปกรรมชุมชน" คือเป็นชุมชนที่ประชาชนมีความร่วมมือร่วมใจกันนำวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่เกิดจากการเล่าต่อๆ กันจากอดีตมาสานต่อเป็นเรื่องเล่าของชุมชน และถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะที่สร้างรายได้ให้กับชุมชน