พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการตรวจการฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ประจำปี 2562 เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่ขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหา ทั้งผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อนปาบึก หรือแม้แต่ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5

การฝึกในครั้งนี้ ได้น้อมนำพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในการนำบทเรียนจากการบริหารจัดการสถานการณ์ในภาวะวิกฤตต่างๆ โดยเฉพาะเหตุการณ์ "ช่วยชีวิตทีมหมูป่า" ที่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มาทำเป็นแผนในการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางในการจัดทำปัญหาฝึกเพื่อปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของฝ่ายพลเรือน และแผนบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพให้มีความสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นกลไกที่สำคัญในการตอบสนองต่อเหตุการณ์หรือภัยพิบัติต่างๆ

สำหรับการฝึกจะครอบคลุมปัญหาเรื่องการดับเพลิงแบบต่างๆ อาทิ การช่วยเหลือทางน้ำ การกู้ภัยจากตึกถล่ม สารเคมีรั่วไหล การอพยพประชาชน การบริหารจัดการพื้นที่ภัยพิบัติ การแพทย์ฉุกเฉิน และการจัดการศูนย์พักพิง โดยมีหน่วยงานต่างๆ เข้ารับการฝึกจาก 15 กระทรวง 98 หน่วยงาน รวม 3,038 นาย โดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นแม่งานหลัก


นอกจากนี้กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ จัดกำลังพลจำนวน 1 หมวดมาตรฐาน เข้าร่วมการฝึกด้วย เพื่อให้ทั้งหมดเข้าใจสถานการณ์หรือภัยคุกคามที่เผชิญอยู่ พร้อมทั้งกำหนดบทบาทของจิตอาสา 904 และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ซึ่งจะมีบทบาทสนับสนุนเป็นอาสาสมัครในการช่วยเหลือประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อนเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางของโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีด้วยหัวใจ"

การฝึกครั้งนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ มาร่วมติดตามด้วย เพื่อให้สามารถนำไปออกคำสั่งตามขั้นตอนการใช้หน่วย และฝึกการปฎิบัติของผู้บัญชาการเหตุการณ์ ฝ่ายอำนวยการ และส่วนปฏิบัติ รวมถึงการจัดการคน และพื้นที่อย่างเป็นระบบ

สำหรับความเคลื่อนไหวของนายกฯ ได้เดินทักทายผู้ปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวขอบคุณทุกคน และย้ำว่าเจ้าหน้าที่ต้องมีระเบียบปฏิบัติชัดเจน ฝึกฝนฝึกซ้อมปฏิบัติร่วมให้ได้ กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย มีการจัดทำโครงสร้างหรือรูปแบบในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวม พร้อมขอทุกคนยิ้มเข้าไว้เมื่อภัยมา ทำงานด้วยหัวใจ วันนี้สิ่งแรกที่เห็นคือความมีระเบียบวินัย การปฏิบัติการได้พร้อมเพรียง เข้มแข็ง สิ่งเหล่านี้ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทั้งประเทศ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล ก็จะสืบสานรักษาต่อยอดสิ่งเหล่านี้ต่อไปและจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ถ้ามองว่าเราจะมีทหาร ตำรวจ พลเรือนไว้ทำอะไร นี่คือคำตอบ ขอให้ทุกคนรักกัน และหากเข้าใจกันถึงบทบาทของแต่ละฝ่าย ก็ไม่มีอะไรจะทำให้ประเทศเราอ่อนแอลงไปได้ อย่าให้ใครมาบ่อนทำลายให้เกิดความแตกแยก ความไม่สามัคคีได้โดยเด็ดขาด