ตามที่  ที่ประชุม คณะกรรมการ ฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ ได้เห็นชอบ ให้มีการ ออกแบบ  จัดสร้างราชรถปืนใหญ่ เพื่อ ทำหน้าที่ อัญเชิญพระโกศพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้สมพระเกียรติ  ตามโบราณราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติ ซึ่งมีการเขียนแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยผู้ที่ออกแบบ คือ  นายชนะโยธิน อุปลักษณ์  นายช่างศิลปกรรม ฝ่ายปฏิบัติงานกลุ่มงานช่างเขียน ช่างลายรดน้ำกลุ่มปราณีตศิลป์ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร  
เนชั่นบันเทิงได้ พูดคุย สัมภาษณ์พิเศษ พร้อมเปิดแบบ ร่าง ที่แก้ไขล่าสุด ของ ราชรถปืนใหญ่ ที่ ผู้ออกแบบ ยอมรับว่าเป็นงานที่ท้าทาย  เนื่องจาก ต้องศึกษาแบบ จาก ราชรถรางปืน ที่เริ่มใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6   และ ใช้ครั้งสุดท้าย ในสมัยรัชกาลที่ 8 
นอกจากการ ออกแบบ ลวดลายให้  มีความงดงามสมพระเกียรติ แล้ว การสร้างราชรถปืนใหญ่นั้น ยังต้องประสานกับ  กรมสรรพาวุธ เพื่อ ดำเนินการจัดทำช่วงล่างและระบบขับเคลื่อนให้มั่นคงแข็งแรง ทั้งล้อ เพลา และโกรน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเม.ย.2560 จากนั้นกรมศิลปากรจะดำเนินการประกอบลวดลายส่วนต่างๆ 
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9  ราชรถปืนใหญ่ นี้จะถูก ใช้อัญเชิญ พระโกศ ที่บรรจุ  พระบรมศพ รับต่อมาจากพระมหาพิชัยราชรถ เพื่อเข้าสู่ท้องสนามหลวง และ เวียนอุตราวัฏ รอบพระเมรุมาศ ก่อนจะอัญเชิญพระบรมโกศ ขึ้นสู่พระเมรุมาศต่อไป