กรมป่าไม้ร่วมกับบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก จัดประชุมร่วม 9 ประเทศอาเซียน ยกโครงการพระราชดำริต้นแบบแก้ปัญหาป่าชุมชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  นายวิจารย์ สิมาฉายา บอกว่าในการประชุมวิชาการคณะทำงานอาเซียนด้านป่าชุมชน ครั้งที่ 7 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า  225 คนจากประเทศสมาชิกจำนวน 9 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม ลาว เมียนมาร์ กัมพูชา มาเลเชีย อินโดนีเชีย ฟิลิปปินส์ บรูไน และไทยเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องการจัดการป่าชุมชน ที่ต้องการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ซึ่งกรมป่าไม้ได้นำเสนอโครงการพระราชดำริ ห้วยฮ่องไคร้ และ ป่าชุมชนแม่ทา ที่นำศาสตร์พระราชามาใช้ในการฟื้นฟูเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า จนประสบความสำเร็จของการจัดการและพัฒนาป่าไม้ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยชุมชนตำบลแม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เป็นชุมชนที่อยู่ติดกับเขตป่า ที่ดินทำกินบางส่วนของชุมชนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และสภาพโดยรอบของชุมชนโอบล้อมด้วยด้วยธรรมชาติกว่า 72,794 ไร่ มีหมู่บ้านจำนวน 7 หมู่บ้าน ประชากรจำนวน 4,882 คน
อธิบดีกรมป่าไม้ นายชลธิศ สุรัสวดี บอกว่าจากการระดมสมองของ 9 ประเทศ ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะร่วมกัน 7เรื่องด้วยกัน ได้แก่ 1.ควรจัดให้มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งรวมถึงชนพื้นเมืองชุมชนเพื่อสร้างกรอบการดำเนินงานโดยประสานความร่วมมือทั้งในด้านการวางแผนจัดการปฏิบัติงานด้านภูมิทัศน์ป่าไม้  2. สนับสนุนการลงทุนเพื่อให้เกิดการแบ่งปันระหว่างชุมชนและภาครัฐ 3.สนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจและวิถีชุมชนผ่านระบบ Micro small medium Enterprise (MSME) 4.การปรับปรุงด้านธรรมาภิบาลสิทธิถือครองที่ดินและโครงสร้างทางสถาบัน  5.ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเพิ่มมากขึ้น 6.นำรูปแบบการฟื้นฟูภูมิทัศน์ป่าไม้ที่ประสบความสำเร็จสู่การปฏิบัติ และ 7.จัดเตรียมแนวทางการดำเนินงานด้านวนเกษตรสำหรับภูมิภาคอาเซียน