การทำการเกษตรแบบพอเพียง ทำเพื่อกิน กินทุกอยา่งที่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่กินได้ เหลือก็แจกจ่าย หากมีมากพอก็เอาไปขายสร้างรายได้ คือแนวหลักเกษตรพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้่งเสริมให้ประชาชนได้ดำเนินการ วันนี้จะพาไปดูการทำเกษตรแบบพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ที่พระองค์ท่านได้ริเริ่มเอาไว้ โดยมีหน่วยงานสถาบันการศึกษาอย่าง มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ส่งเสริม