"พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา " หารือหน่วยงานรับมือเจ็บ-ตาย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 เข้มทุกมาตรการความปลอดภัย ลั่นเมาปั่นจักรยาน "เจอจับแน่" ดันแก้ไข พ.ร.บ.จราจร กรณีเมาสุรา ให้ครอบคลุมผู้ขับขี่รถจักรยานด้วย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)--24มีค.59-- พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ให้สัมภาษณ์ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนครั้งที่2/2559ว่า มาตรการเรื่องความปลอดภัย เราได้ทำแผนการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนไปเรียบร้อยแล้ว ในการประชุมในครั้งนี้เป็นการตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละหน่วยได้เตรียมการดำเนินการอย่างไร แล้วจะเน้นไปในเรื่องใด รวมถึงการพูดถึงข้อห่วงใยต่างๆเพื่อหวังไม่ให้เกิดความสูญเสีย ภายใต้แนวคิด " สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สร้างวินัยจราจร" ที่มี 5 มาตรการหลัก ได้แก่
1.มาตรการด้านการบริหารจัดการ ขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุโดยใช้กลไกในส่วนกลาง ภูมิภาค และระดับพื้นที่พร้อมส่งเสริมชุมชนร่วมลดอุบัติเหตุทางถนน
2.มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย ปรับปรุงแก้ไขจุดเสี่ยงบนถนนและสภาพแวดล้อมริมทางให้ปลอดภัย และวางแผนอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชน
3.มาตรการด้านยานพาหนะปลอดภัย ตรวจสอบยานพาหนะให้มีความปลอดภัย โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะ
4.มาตรการผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มงวด และรณรงค์ปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน
และ5. มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดเหตุ เตรียมพร้อมทีมกู้ชีพกู้ภัยให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ จุดเกิดเหตุ อย่างรวดเร็ว

"อนุพงษ์"ลั่นเมาปั่นจักรยาน "เจอจับแน่"!

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ที่ประชุมฯ ยังได้พิจารณาการสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจจับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร เพื่อให้กลไกการบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั้งการขับรถเร็ว และเมาแล้วขับ รวมถึงผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 กรณีเมาสุราขณะขับรถ ให้มีการบัญญัติฐานความผิดและบทลงโทษครอบคลุมผู้ขับขี่รถจักรยาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่นิยมใช้รถจักรยานเป็นยานพาหนะในการเดินทางมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่าได้พิจารณาการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของ3หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด พร้อมบูรณาการฐานข้อมูลให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อนำไปใช้ในการติดตามประเมินผลและวางแผนแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งจะช่วยยกระดับการสร้างความปลอดภัยทางถนนของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากล เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวาระ "ประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)"