สุทธิชัย หยุ่น หนึ่งใน ๙ บุคคล ที่ได้รับรางวัลจากมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ในโครงการ " ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก "


หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติจากยูเนสโก (องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นด้านสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาชุมชน และการศึกษาด้านวัฒนธรรม นับเป็นความภาคภูมิใจ เป็นเกียรติ นำชื่อเสียงมาสู่สตรีไทย คนไทยและประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง 
เพื่อดำเนินรอยตามจริยปฎิบัติ และคุณธรรมสำคัญข้อหนึ่งของ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร คณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร จึงจัดให้มีการมอบรางวัล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ในงาน วันหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เป็นประจำทุกปีให้แก่บุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อเยาวชนสังคมประเทศชาติ เพื่อยกย่องบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่บุคคลเหล่านั้น ผู้มีความตั้งใจจริงเสียสละ ในการปฎิบัติหน้าที่ภารกิจต่างๆ ที่รับผิดชอบด้วยจิตใจที่เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรม 
เนื่องในโอกาส ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร  ทางมูลนิธิฯได้คัดเลือกบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่องและมีผลงานสำเร็จดียิ่ง จำนวน 9 คน โดยแบ่งเป็น 3 ด้านดังนี้

สุทธิชัย หยุ่น ๑ ใน ๙ บุคคล รับรางวัล "๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก"


ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรม 
๑. พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๒. ศาตราจารย์ระพี สาคริกนายกสภาสถาบันอาศรมศิลป์ กรุงเทพมหานคร๓. นายเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี ๒๕๕๔ กรุงเทพมหานคร 


สุทธิชัย หยุ่น ๑ ใน ๙ บุคคล รับรางวัล "๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก"

ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
๑. พระธรรมสิงหบุราจารย์เจ้าอาวาสวัดอัมพวัน อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี (หลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม)และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๓๒. แมร์มีเรียมนิภา กิจเจริญอดีตมหาธิการิณี คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร๓. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณแพทย์หญิงสุนันทา พลปัถพี อาจารย์พิเศษ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 

สุทธิชัย หยุ่น ๑ ใน ๙ บุคคล รับรางวัล "๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก"


ด้านการศึกษาและสื่อสารมวลชน 
๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวิไล เปรมศรีรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาศาสตร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๒. ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยวิทัศน์ จำกัด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๓. นายสุทธิชัย หยุ่น ประธานกรรมการบริษัทเนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
โดยงานมอบรางวัลจัดขึ้นในวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศรายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.princessngarmchit.org/home/news03.html