svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

สำรวจพบ คนไทยสวมหมวกกันน็อค ไม่ถึง 50%

ไทยโรดส์-สสส. เผยผลสำรวจคนไทยสวมหมวกนิรภัยไม่ถึง 50% พิษณุโลก-นครราชสีมา-นนทบุรี-ภูเก็ต ครองแชมป์ เปิดพฤติกรรมสุดอันตราย 4 ไม่ ไม่เห็นด่าน-ไม่เสี่ยง-ไม่ทราบ-ไม่กวดขัน แนะ บังคับใช้กฎหมายจริงจัง

กรรมการและเลขานุการมูลนิธิไทยโรดส์ ดร.ปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล บอกว่า มูลนิธิไทยโรดส์และเครือข่ายเฝ้าระวังสถานการณ์ความปลอดภัยทางถนน และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้สำรวจพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนท้องถนน เป็นประจำอย่างทุกปี ตั้งแต่ ปี 2553 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 4 ได้สำรวจผู้ใช้รถจักรยานยนต์ จำนวน 1.4 ล้านคน
ทั้งในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ พบว่า ภาพรวมผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 43 ซึ่งเท่ากับปี 2555 แบ่งเป็นผู้ขับขี่และผู้โดยสารสวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 51 และ 19 ตามลำดับ
จังหวัดที่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยมากที่สุดแบ่งออกเป็น ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก ร้อยละ 49ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา ร้อยละ 49 ภาคกลางและตะวันออก (ไม่รวม กทม.) จ.นนทบุรี ร้อยละ 65 และภาคใต้ จ.ภูเก็ต ร้อยละ 68 นอกจากนี้จังหวัดที่มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ เพิ่มขึ้นดีเด่น ในแต่ละภูมิภาค ประจำปี 2556 คือจ.เชียงใหม่ จ.บุรีรัมย์ จ.ชัยนาท และ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ส่วนสาเหตึที่ไม่สวมหมวกนิรภัย คือ1. รู้สึกไม่มีความเสี่ยงที่จะถูกตรวจจับ 2.ไม่ค่อยพบเห็นจุดตรวจ/ด่านตรวจ และหลบเลี่ยงเพราะรู้สถานที่และเวลาของจุดตรวจ/ด่านตรวจ 3.ไม่รู้ว่าหากผู้โดยสารไม่สวมหมวกนิรภัย ผิดกฎหมาย และ 4.รู้สึกว่าตำรวจไม่กวดขันจับกุมอย่างเข้มงวด ข้อเสนอเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมจึงเสนอให้บังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มงวด