svasdssvasds
เนชั่นทีวี

เศรษฐกิจ

ครม.อนุมัติแผน "อีเพย์เมนท์" คาดประหยัด 7.5 หมื่นล้านต่อปี

23 ธันวาคม 2558
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

คณะรัฐมนตรีอนุมัติยุทธศาสตร์การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรืออีเพย์เมนท์ คาดประหยัดค่าใช้จ่ายและต้นทุนธุรกิจได้ปีละ 7.5 หมื่นล้านบาท

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ บอกว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ที่ประชุมเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ หรือ National e-Payment Master Plan เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่สำคัญในอนาคต เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคธุรกิจและของประเทศ

ยุทธศาสตร์การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ มีเป้าหมายว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในรัฐบาลชุดนี้ ประมาณกลางปี 2561 ซึ่งไทยเป็นประเทศแรกที่ได้ใช้ระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมวิถีชีวิตของประชาชนทุกแง่มุม และเป็นระบบที่ดีที่สุดในโลก ช่วยประหยัดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ได้ปีละ 7.5 หมื่นล้านบาท

ขณะที่ภาครัฐจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในเรื่องของการจัดเก็บภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงิน สามารถช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้น้อย และจัดสวัสดิการสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยเฉพาะกลุ่มได้อย่างเหมาะสม

โครงการตามยุทธศาสตร์การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ มี 5 โครงการสำคัญ เช่น โครงการระบบการชำระเงินแบบใช้เลขหมายใดก็ได้ หรือ Any ID โดยระบบจะออกแบบให้การจ่ายเงิน การโอนเงิน รับเงิน สามารถทำผ่านเลขประจำตัวต่างๆ เช่น บัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือเลขบัตรต่างๆที่ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกให้

ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที อุตตม สาวนายน บอกว่า โครงการและงบประมาณที่ใช้ภายใต้โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล มี 24 โครงการ วงเงิน 3,756 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้จัดสรรเข้ามาใหม่ แต่เป็นงบประมาณที่ดึงกลับมาหลังจากยุติโครงการคอมพิวเตอร์พกพา หรือแท็บเล็ตเพื่อการการศึกษา

logoline