เชียงใหม่ผ่อนปรนร้านอาหารนั่งดื่มได้ไม่เกิน3ทุ่ม

เชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผ่อนปรนมาตรการให้ร้านอาหารสามารถดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ได้ไม่เกิน 21.00น. ขณะเดียวกันมีคำสั่งผ่อนคลาย ให้เปิดร้านสัก หรือ เจาะผิวหนังได้ ส่วนผับ บาร์ คาราโอเกะ ยังไม่เปิดบริการ

.

เชียงใหม่ผ่อนปรนร้านอาหารนั่งดื่มได้ไม่เกิน3ทุ่ม

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 67 / 2564 เรื่องผ่อนคลายมาตรการบางสถานที่และให้ปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราว หลังจากที่มีการปรับระดับการกำหนดพื้นที่สถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ จากพื้นที่ควบคุม เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง เพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสม


เชียงใหม่ผ่อนปรนร้านอาหารนั่งดื่มได้ไม่เกิน3ทุ่มรวมทั้งผ่อนคลายมาตรการควบคุมต่าง ๆ ให้ประชาชนสามารถประกอบกิจกรรมอันจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้มากขึ้น โดยให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 63/2564 เรื่อง ผ่อนคลายมาตรการบางสถานที่และให้ปิดสถานที่บางแห่งเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 โดยให้สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสามารถเปิดดำเนินการได้ แต่ยังคงให้ปิดสถานที่ดังต่อไปนี้ 1. สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกับสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ สถานประกอบกิจการอาบอบนวด 2.โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง 3.ร้านเกม ตู้เกม และร้านอินเทอร์เน็ต

เชียงใหม่ผ่อนปรนร้านอาหารนั่งดื่มได้ไม่เกิน3ทุ่ม

ส่วนร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ภายในกำหนดเวลาปกติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ณ บริเวณร้าน ตั้งแต่เวลา21.00 น. เป็นต้นไป และห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย


เชียงใหม่ผ่อนปรนร้านอาหารนั่งดื่มได้ไม่เกิน3ทุ่ม

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อพ.ศ.2558


เชียงใหม่ผ่อนปรนร้านอาหารนั่งดื่มได้ไม่เกิน3ทุ่ม

สำหรับผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ หากได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม มากกว่า 2 อาทิตย์ขึ้นไป ต้องมีใบรับรองการฉีดมาแสดง หรือฉีดแอสตร้าเซเนก้า 1 เข็ม มากกว่า 2 สัปดาห์ ต้องมีใบรับรองการฉีดจากหน้าจอระบบหมอพร้อมหรือใบนัดฉีดเข็มที่ 2 มาแสดง เพื่อได้รับการยกเว้นการกักตัว