"นครปฐม" ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ตรวจพบพุ่งขึ้นอีก 162 ราย

"นครปฐม" พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 162 ราย เผยส่วนใหญ่มาจากคลัสเตอร์ผู้ชำแหละเนื้อสุกรในตลาด รวมถึงโรงงาน-สถานประกอบการ และติดจากบุคคลในครอบครัว

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19รายใหม่ 162 ราย และทีม SAT & SRRTกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.นฐ. พบผู้ป่วยระลอกใหม่ รวมจำนวน 3,399 ราย  สัญชาติ ไทย 69 ราย อื่นๆ 93 ราย คิดค่าเฉลี่ยการพบผู้ป่วยในช่วง 7 วันที่ผ่านมา= 143 รายซึ่งมีแนวโน้มการระบาดคงตัวสัดส่วนเพศชาย หญิง เท่ากับ 1:1.28 รวมสะสมผู้เสียชีวิต 37 ราย อัตราป่วยตาย = 1.08 (ระลอกธันวาคม 2 ราย, ระลอกเมษายน 35 ราย) อำเภอที่พบสูงสุดประจำวันนี้ 3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอเมือง (129 ราย) อำเภอสามพราน  (22 ราย) อำเภอนครชัยศรี (7 ราย) กลุ่มอายุที่พบมากได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาคือ 31-40 และ 41-50 ปี ตามลำดับ ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม Cluster ในกลุ่มผู้ชำแหละเนื้อสุกรในตลาด กลุ่มผู้ประกอบอาชีพลักษณะโรงงาน สถานประกอบการ การติดจากบุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน
ติดตามมาตรการ วิเคราะห์แนวโน้มแต่ละพื้นที่  จัดทำมาตรการ เร่งค้นหาผู้เสี่ยงสูงในการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ เช่นโรงชำแหละสุกร กลุ่มแรงงานข้ามชาติตลาดค้าส่ง สถานประกอบการ โรงงาน ในการระบาดลักษณะคลัสเตอร์ พิจารณาดำเนินการ Bubble and Seal รวมทั้งกำกับติดตามมาตการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องอีกด้วย

"นครปฐม" ยอดผู้ป่วยโควิด-19 ตรวจพบพุ่งขึ้นอีก 162 ราย