เตรียมส่งผ้าไหม"ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"ประกวด

พัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์เตรียมส่งผ้าไหมทอมือลายพระราชทาน"ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"ซึ่งมีจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศ เข้าประกวดในระดับภาคและระดับประเทศ

นายวสันต์ ชิงชนะ พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ นำผู้สื่อข่าวเดินเยี่ยมชมผ้าไหมทอมือลายพระราชทาน"ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"ที่บริเวณหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเกิดจากการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ที่ได้ดําเนินงานประชาสัมพันธ์"ผ้าไทยใส่ให้สนุก"ตามพระดําริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาที่ทรงประทานแบบลายมัดหมี่เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 8 มกราคม 2564 ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน และประทานอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการประกวดผ้าลายพระราชทานต่อไป กรมการพัฒนาชุมชนได้รับสนองพระกรุณาธิคุณ มอบลายผ้าพระราชทาน "ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"ไปสู่กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิคทั่วทุกภูมิภาค


สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ได้นำลายพระราชทานถ่ายทอดให้แก่กลุ่มทอผ้าไหมของจังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการการน้อมนำลายผ้าพระราชทาน"ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"สู่การทอผ้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามอัตลักษณ์ ภูมิปัญญาของสุรินทร์ ได้สนองพระดำริ โดยมอบหมายให้ทั้ง17อำเภอส่งมอบลายผ้าพระราชทานสู่ผู้ผลิต/ช่างทอในจังหวัดสุรินทร์อย่างทั่วถึง มีการสำรวจกลุ่มผู้ผลิต ช่างทอที่มีความสามารถในการแกะลาย มัดย้อม ทอ ปัก ดำเนินการขยายผลการดำเนินงานสู่ทายาทงานหัตถศิลป์ฯ ศิลปินOTOP Young OTOPช่างทอทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค กลุ่มผู้ผลิต จำนวนแล้วทั้งสิ้น750ราย และผู้สนใจทั้ง17อำเภอ รับไปดำเนินการตามความถนัดแล้ว จำนวนทั้งสิ้น166ราย ครอบคลุมใน3กระบวนการ ได้แก่ การแกะลาย การมัดหมี่ และการทอ โดยเน้นกระบวนการผลิตโดยใช้สีธรรมชาติเป็นหลัก ดำเนินการผลิตทั้งตามแบบลายต้นฉบับที่ได้รับพระราชทาน และแบบแบบประยุกต์

เตรียมส่งผ้าไหม"ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"ประกวด

เตรียมส่งผ้าไหม"ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"ประกวด

เตรียมส่งผ้าไหม"ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"ประกวด

ทั้งนี้การทอมีการดำเนินการใน4รูปแบบ คือ ทอมัดหมี่ โดยใช้ฟืมลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ฟืม2ตะกอ3ตะกอ และ5ตะกอ การทอแบบยกตะกอเป็นลวดลายต่างๆ การทอแบบจกหรือขิด ตลอดจนมีการนำลวดลายไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ การปักหรือแส่ว (แซว) บนผืนผ้าไหม การสร้างลายบนเครื่องเงิน การถักโครเชต์ เป็นผ้าสไบ กระเป๋า ถุงใส่แก้วน้ำ การจัดสานเป็นตะกร้า เป็นต้น


 นอกจากนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์ ยังติดตามส่งเสริมการดำเนินงานของกลุ่มทอผ้าจนได้ผ้าลายพระราชทานด้วยเทคนิคของผู้ทอผ้าเองโดยเน้นการใช้ สีธรรมชาติตลอดทั้ง นําไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจําถิ่นเพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัย สู่สากลเป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาสและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานพระอนุญาตให้กรมการพัฒนาชุมชน และสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้จัดประกวดลายผ้าพระราชทาน โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้กำหนดดําเนินการประกวดผ้าลายพระราชทาน"ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"แบ่งประเภทผ้าลายพระราชทาน ที่ส่งเข้าประกวดเป็น 15 ประเภท ตามเทคนิค/เอกลักษณ์ของผ้าประจำถิ่น

เตรียมส่งผ้าไหม"ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"ประกวด

เตรียมส่งผ้าไหม"ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"ประกวด

เตรียมส่งผ้าไหม"ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"ประกวด

 โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดดำเนินการประกวด ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 24-26 มิ.ย. 2564 และดำเนินการตัดสินการประกวดในระดับประเทศ โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้จังหวัดสุรินทร์ ได้ดำเนินการส่งเสริมการประกวด"ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"ผลปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้าร่วมประกวดจำนวน 6 ประเภท จาก 15 ประเภท จำนวน 104 ราย จำนวนผ้า 106 ผืน ซึ่งถือว่ามีจำนวนมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศอีกด้วย.

เตรียมส่งผ้าไหม"ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"ประกวด


เตรียมส่งผ้าไหม"ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ"ประกวด