ผู้ว่าฯเลย บังคับใช้กฎหมายลงโทษผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงไม่รายงานตัว

ผู้ว่าเลย ออกคำสั่งด่วน เพิ่มมาตรการเข้มงวดคัดกรองบุคคลเข้าออก โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว หลังจากเมื่อวานพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วันเดียว 4 รายเป็นบุคลละครอบครัวเดียวกันและเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสูงสุด ไม่รายงานตัว

21 มิถุนายน 2564 ณ ศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.เลย ที่รุนแรงขยายวงกว้างโดยเฉพาะประชาชนที่เดินทางมาจาก 4 จังหวัดเสี่ยงสูงสุด นำเชื้อเข้ามาแพร่ในครอบครัว ชุมชนและสังคมได้รับความเดือดร้อน เช่นวันที่ 20 มิ.ย.2564 ทั้ง 4 ราย ติดเชื้อเป็นบุคคลครอบครัวเดียวกันที่ อ.ผาขาว จ.เลย จึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้นายอำเภอคุมเข้มคนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงและจังหวัดแพร่ระบาดรุนแรง ได้ทำบันทึกข้อความวิทยุในราชการกรมการปกครอง เลขที่ 0018.1/ว.100 ลง 20 มิ.ย.2564 ด่วนที่สุด ไปยังนายอำเภอ

ผู้ว่าฯเลย บังคับใช้กฎหมายลงโทษผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงไม่รายงานตัว
โดยคำสั่งดังกล่าวระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในพื้นที่เสี่ยง ยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู่เป็นจำนวนมาก ขณะเดียวกันยังพบว่ามีประชาชนเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดเลย บางรายจงใจหรือหลีกเลี่ยงไม่รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดเลย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ผู้ว่าฯเลย บังคับใช้กฎหมายลงโทษผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงไม่รายงานตัวจึงให้อำเภอแจ้งให้คณะทำงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ชุดปฏิบัติการ 5 เสือ ให้ดำเนินการตามประกาศจังหวัดเลยเรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดและเข้มข้นในการ ตรวจสอบ ติดตามบุคคลที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร และพื้นที่เสี่ยงอื่นๆ ที่เดินทางเข้าพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชนของตน หากบุคคลใดจงใจหรือหลีกเสี่ยงไม่รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามประกาศจังหวัดเลยดังกล่าวให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด แล้วรายงานให้จังหวัดทราบ

ผู้ว่าฯเลย บังคับใช้กฎหมายลงโทษผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงไม่รายงานตัว

ผู้ว่าฯเลย บังคับใช้กฎหมายลงโทษผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงไม่รายงานตัว