วัวป่วยลัมปีสกิน14,613 ตัว ปศุสัตว์เร่งสำรวจ ยืนยันเยียวยาทุกตัว

จังหวัดศรีสะเกษ พบวัวป่วย โรคลัมปี สกิน 14,613 ตัว ตาย 266 ตัว ปศุสัตว์จังหวัดเสนอผู้ว่าประกาศเขตโรคติดต่อเป็นรายหมู่บ้าน ตำบล ยืนยันการเยียวยาชดเชยวัวตายทุกตัว แต่ต้องมีหลักฐานผ่านการตรวจสอบจากปศุสัตว์ยืนยันโรคลัมปี สกิน ตายเท่านั้น


21 มิถุนายน 2564 ที่จังหวัดศรีสะเกษ ที่ได้เกิดโรคอุบัติใหม่กับวัว โรคลัมปี สกิน โดยมีการแพร่ระบาดกระจายไปทั้งจังหวัด ใน 22 อำเภอ 188 ตำบล ที่เกษตรกรได้มีอาชีพเลี้ยงวัวอยู่เป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย โดยข้อมูลของปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ได้มีเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ มีการเลี้ยงวัวอยู่ จำนวน 8,014 คน เลี้ยงวัวอยู่ ทั้งสิ้น จำนวน 42,060 ตัว และขณะนี้ป่วยด้วยการติดเชื้อโรค ลัมปี สกิน อยู่ จำนวน 14,613 ตัว ตายไปแล้ว 266 ตัว โดยสามารถรักษาหายแล้ว 5,830 ตัว และยังป่วยอยู่ ณ วันนี้ จำนวน 8,518 ตัว ซึ่งปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ จะได้เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้มีการประกาศ คือโรคระบาดเป็นรายหมู่บ้าน เป็นรายตำบล พร้อมลงตรวจสอบให้ยาฉีดวัคซีนในรัศมี 5 กิโลเมตรที่มีการระบาดของโรค พร้อมกับการยืนยันหากวัวป่วยตายด้วยโรคลัมปี สกินจริง ผ่านการตรวจยืนยันถ่ายภาพจากปศุสัตว์ประจำตำบล หมู่บ้าน อำเภอ จะได้ค่าชดเชยตามกฎหมายของกรมปศุสัตว์ ที่สัตว์ตายด้วยโรคนี้ ส่วนจะได้ตัวละเท่าใด แบบไหนต้องรอท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรที่จะนำเสนอเข้าสู่คณะรัฐมนตรีอนุมัติในวันอังคารพรุ่งนี้

วัวป่วยลัมปีสกิน14,613 ตัว ปศุสัตว์เร่งสำรวจ ยืนยันเยียวยาทุกตัว
โดย นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ชี้แจงว่า ได้มีการรายงานสถานการณ์โรคลัมปี สกินในวัวทุกวัน ซึ่งจะต้องติดตามตัวเลข เพื่อที่จะได้วางแผนแนวทางในการแก้ไขปัญหา ซึ่งตัวเลขอัพเดทในวันที่ 20 มิถุนายน 2564 มีสัตว์ป่วย 55 ตัว สัตว์ป่วยสะสม 14,613 ตัว สัตว์รักษาหายสะสม 5,830 ตัว ซึ่งเป็นการรายงานสัตว์ประจำวัน การรายงานสัตว์ตาย เราก็จะมีตัวเลขสรุปสัตว์ตาย ซึ่งจะต้องตรวจสอบข้อมูลว่า สัตว์ตายด้วยสาเหตุจากโรคลัมปี สกินเท่านั้น เพื่อที่จะวางแนวทางเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งเราจะได้เอกสารรูปถ่าย หนังสือบันทึกที่ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้น ๆ และร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล ในท้องถิ่นนั้นยืนยันตัวเลข และปศุสัตว์อำเภอได้ตรวจสอบชัดเจน ตัวเลขสัตว์ถึงจะรายงานมา ซึ่งขณะนี้มีสัตว์ตายสะสม จำนวน 266 ตัว 

วัวป่วยลัมปีสกิน14,613 ตัว ปศุสัตว์เร่งสำรวจ ยืนยันเยียวยาทุกตัว


สถานการณ์เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนมิถุนายนเป็นต้นมา จังหวัดได้ประกาศเขตโรคระบาดครั้งแรกที่อำเภอราษีไศล และต่อมาอำเภอยางชุมน้อย ในการช่วยเหลือการเยียวยานั้น จะต้องมีรูปถ่าย มีเกษตรกรเจ้าของสัตว์ยืนยัน มีปศุสัตว์อำเภอเข้าตรวจสอบตัวซากสัตว์ตาย หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์รับรอง และมีหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ยืนยันว่าสัตว์ตายจริง ๆ จากโรคลัมปี สกิน เกษตรกรใจเย็นได้ว่าสัตว์ที่ตายจากโรคลัมปี สกิน และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้เข้าไปดูแลตั้งแต่ต้น เกษตรกรก็จะมีโอกาสได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล

วัวป่วยลัมปีสกิน14,613 ตัว ปศุสัตว์เร่งสำรวจ ยืนยันเยียวยาทุกตัว