เพชรบุรี ยังลามไม่หยุด!! พบคลัสเตอร์ใหม่ที่เขาย้อย ติดเชื้อแล้ว 54 ราย

โควิด-19ที่เพชรบุรี ยังลามไม่หยุด ล่าสุดพบคลัสเตอร์ใหม่ที่เขาย้อย อีก 1 ในโรงงานผลิต-จำหน่ายอุปกรณ์การแพทย์ ติดเชื้อแล้ว 54 ราย จังหวัดสั่งปิดห้ามเข้า-ออก

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มคลัสเตอร์โรงงานภายใน จ.เพชรบุรี ที่ผ่านมานั้น ทางจังหวัดจึงมีมาตรการตรวจคัดกรอง และเฝ้าระวังเชิงรุกในโรงงานอื่นๆ ภายในจังหวัด เพื่อควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ
ล่าสุดคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรี ได้รับรายงานการสอบสวนโรคจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวนมากกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนพนักงานลูกจ้างหรือแรงงานในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่หมู่ 2 ต.หนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ซึ่งจากการตรวจเชิงรุก เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พบผู้ติดเชื้อจำนวน 5 ราย และวันที่ 15 มิถุนายน พบผู้ติดเชื้ออีกจำนวน 49 ราย รวมทั้งหมด 54 ราย
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในสถานประกอบการดังกล่าว คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีจึงออกคำสั่ง ห้ามบุคคลใดเข้าไปหรือออกจากบริษัทเอ็มเมอรัลด์ฯ และให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามมาตรการในการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับอำเภอเขาย้อย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจสถานที่บริษัท ฯให้เป็นไปตามมาตรการด้านสาธารณสุขตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

โดยให้ดำเนินการตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองชุมพลเหนือ หากพบบุคคลใดมีอาการเข้าข่ายต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้ดำเนินการส่งตัวไปแยกกักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการในสถานที่จังหวัดกำหนด ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 104/2564 วันที่ 17 มิถุนายน 2564 จึงออกคำสั่ง ดังนี้
1. ห้ามบุคคลใดเข้าไปหรือออกจากบริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดตั้งอยู่ที่ 8888/1 หมู่ 2 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี เว้นแต่ได้รับอนุญาต จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อสำหรับแรงงานชาวไทยและแรงงานต่างด้าวของบริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด ที่เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ให้ดำเนินการกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย หรือสถานที่ที่ทางราชการกำหนด เป็นเวลา 14วัน 2. ให้ผู้ประกอบการบริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการในการจัดการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMID-19) ในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีส่วนร่วม (Bubble and Seal)
ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับอำเภอเขาย้อยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจสถานที่บริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ให้เป็นไปตามมาตรการ ด้านสาธารณสุขตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 4. กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) มีดังต่อไปนี้(3)

ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับอำเภอเขาย้อย และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ ดำเนินการตรวจคัดกรองประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองชุมพลเหนือ หากพบบุคคลใดมีอาการเข้าข่ายต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19)ให้ดำเนินการส่งตัวไปแยกกัก กักกันหรือคุมไว้สังเกตอาการ ณ สถานที่ที่จังหวัดกำหนด แล้วรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีทราบ
(2) ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ดำเนินการตรวจคัดกรองบุคคลที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวข้องบริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ หากพบบุคคลใดมีอาการเข้าข่ายต้องเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ดำเนินการส่งตัวไปแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกตอาการ ณ สถานสถานที่ที่จังหวัดกำหนดแล้วรายงานให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีทราบ ทั้งนี้ ให้ผู้ปกครองท้องที่และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ และประเมินสถานการณ์ หากพบการแพร่ระบาดในพื้นที่ใด ให้รีบรายงานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเพชรบุรีทราบโดยทันที
(3) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่มีผู้กักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัยดำเนินการช่วยเหลือด้านเครื่องอุปโภคบริโภค อาหารจัดเลี้ยงตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไปหรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง