โควิดนครปฐม ระบาดเพิ่มขึ้นตรวจพบอีก 127 ราย

สถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดนครปฐม ระบาดเพิ่มขึ้นตรวจพบอีก 127 ราย เป็นคนไทย 96 ราย และชาวต่างชาติ 31 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสม 2,878 ราย .

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ที่จังหวัดนครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าสถานการณ์โรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดนครปฐมพบผู้ป่วยรายใหม่ 127 ราย สัญชาติไทย 96 ราย ต่างชาติ 31 รายผู้ป่วยสะสม 2,878 ราย(เป็นระลอกเมษายน 2,705 ราย) รักษาอยู่ 1,377 รายรักษาหายแล้ว 1,504 ราย เสียชีวิตสะสม37 ราย (+3)(รายที่ 171 80 366 264 625 269 445 702 459 460 545353, 670,765,1001,1104,797,833,1036,1094,1446, 1228, 1140, 1430,1369,508,595,1532,1206 ,1909,2606,1721,1460,1627,1119, 1344 และ 1424)ผู้ป่วยรายใหม่ตามปัจจัยเสี่ยง จำแนกได้ดังนี้

โควิดนครปฐม ระบาดเพิ่มขึ้นตรวจพบอีก  127 ราย


ผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 77 รายซึ่งมีประวัติไปพื้นที่เสี่ยงคนหนาแน่น 76 รายผู้ป่วย PUI 1 รายสัมผัสเสี่ยงสูงจ.นฐ.29 รายสัมผัสเสี่ยงสูง ตจว.21 ราย
ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้ป่วยทุกรายได้รับการกักกันและดำเนินการตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมมีการตรวจเชื้อ โควิด-19 ในผู้มีความเสี่ยงเพิ่มอีก 1,065 ราย รวมมีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อแล้ว 86,092 ราย

โควิดนครปฐม ระบาดเพิ่มขึ้นตรวจพบอีก  127 ราย

ทางด้านกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.นฐ. พบผู้ป่วยระลอกใหม่ รวมจำนวน 2,878 ราย สัดส่วนเพศชาย หญิง เท่ากับ 1:1.27 รวมสะสมผู้เสียชีวิต 37 ราย อัตราป่วยตาย = 1.28(ระลอกธันวาคม 2 ราย)(ระลอกเมษายน 35 ราย) สัญชาติ ไทย 96 ราย อื่นๆ 31 ราย แนวโน้มการระบาดสูงขึ้นอำเภอที่พบสูงสุด3 อันดับแรก ได้แก่ อำเภอสามพราน (108 ราย) อำเภอเมือง (13 ราย)อำเภอนครชัยศรี (4 ราย)
กลุ่มอายุที่พบมากได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี รองลงมาคือ 31-40 และ 41-50 ปี ตามลำดับปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ การดำเนินกิจกรรมรวมกลุ่ม Cluster ในตลาด ในลักษณะโรงงาน สถานประกอบการ และการติดจากบุคคลในครอบครัว และเพื่อนร่วมงานติดตามมาตรการ วิเคราะห์แนวโน้มแต่ละพื้นที่ จัดทำมาตรการ เร่งค้นหาผู้เสี่ยงสูงการค้นหาเชิงรุกในกลุ่มต่างๆ เช่น ตลาดค้าส่ง สถานประกอบการ โรงงานในการระบาดลักษณะคลัสเตอร์พิจารณาดำเนินการ Bubble and Seal รวมทั้งกำกับติดตามมาตการ DMHTTA อย่างเคร่งครัดต่อเนื่อง

โควิดนครปฐม ระบาดเพิ่มขึ้นตรวจพบอีก  127 ราย