ปิดชุมชนป้อม 6 หาดใหญ่ 7 วันห้ามเข้าออก

สงขลา - ปิดชุมชนป้อม 6 กลางเมืองหาดใหญ่ 7 วันหลังพบผู้ติดเชื้อโควิดจำนวน 18 ราย ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าหรือออกเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 มิถุนายน 2564

19 มิถุนายน 2564 ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ยังน่าเป็นห่วง ล่าสุดได้มีคำสั่งปิดชุมชนป้อมหกซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่กลางเมืองหาดใหญ่เป็นเวลา 7 วัน

ปิดชุมชนป้อม 6 หาดใหญ่ 7 วันห้ามเข้าออก


โดยพล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ตามคำสั่งอำเภอหาดใหญ่ที่ 245/2564 เรื่อง ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากชุมชนป้อมหก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตั้งแต่วันที่ 18 - 25 มิถุนายน 2564 นั้นเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อ18รายและยังมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นในการตรวจเชิงรุก

ปิดชุมชนป้อม 6 หาดใหญ่ 7 วันห้ามเข้าออก

เนื่องจากพื้นที่ชุมชนป้อม 6 มีครัวเรือนตั้งอาศัยอยู่กันอย่างแออัด การควบคุมจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในชุมชน ด้วยลักษณะเป็นชุมชนที่อยู่ติดกับตลาดทัวร์และติดริมทางรถไฟ โดยมีพื้นที่ครอบคลุมทั้งหมด 17,000 ตารางเมตร มีจำนวนครัวเรือน 124 ครัวเรือน  ซึ่งในการปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อตรวจตราเข้าเวรรักษาการณ์ชุมชนห้ามมิให้ผู้ใดเข้าหรือออก รวมทั้งประสานฝ่านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเพื่อเฝ้าระวัง ติดตาม และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

ปิดชุมชนป้อม 6 หาดใหญ่ 7 วันห้ามเข้าออก

ปิดชุมชนป้อม 6 หาดใหญ่ 7 วันห้ามเข้าออก

ปิดชุมชนป้อม 6 หาดใหญ่ 7 วันห้ามเข้าออก