กาฬสินธุ์รับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน

คณะอนุกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน หรือ มชช. จังหวัดกาฬสินธุ์ รับรองผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนและชุมชน ผ่านการประเมินตามระบบ มชช. จำนวน 95 หน่วยนับ

18 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสนั่น  พงษ์อักษร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  นายอุทัย  สิงห์ทอง  พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกันพิจารณาประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน  กลุ่มเป้าหมาย 4 ประเภท ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน จาก 18 อำเภอ  จำนวน 95 หน่วยนับ   ซึ่งจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จึงเปลี่ยนจากนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการฯ เป็นบันทึกวีดีโอแทน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19   โดยที่ประชุมมีมติพิจารณารับรองผู้ที่ผ่านการประเมินตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน  (มชช.) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 95 หน่วยนับ                

กาฬสินธุ์รับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชนนายอุทัย  สิงห์ทอง  พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า  กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดแนวทางการดำเนินการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น โดยให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการคัดสรร ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.)  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน และชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายใช้เครื่องมือสร้างกระบวนการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองไปสู่ความเข้มแข็ง  เพื่อให้ภาคีการพัฒนาใช้เป็นเครื่องมือเชื่อมประสานการทำงาน การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง 

กาฬสินธุ์รับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน


สำหรับจังหวัดกาฬสินธุ์ มีกลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ คือ ประเภทผู้นำ จำนวน 39 หน่วยนับ ประเภทกลุ่ม/องค์กรชุมชน จำนวน 19 หน่วยนับ ประเภทเครือข่ายองค์กรชุมชน จำนวน 18 หน่วยนับ และประเภทชุมชน จำนวน 19 หน่วยนับ รวมทั้งสิ้น 95 หน่วยนับ ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการจัดทำประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ผ่านการประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.) ต่อไป

กาฬสินธุ์รับรองมาตรฐานการพัฒนาชุมชน