อบจ.โคราช ทุ่มงบกว่า 15 ล.ให้คกก.โรคติดต่อจังหวัดซื้อเวชภัณฑ์

อบจ.โคราช ทุ่มงบกว่า 15 ล้านให้ คกก.โรคติดต่อจังหวัดซื้อเวชภัณฑ์ มอบให้กับจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

18 มิถุนายน 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  นายกอบชัย  บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  พร้อมด้วยนายแพทย์นรินทร์รัชต์  พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  และนางยลดา  หวังศุภกิจโกศล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ร่วมกันเป็นประธานในพิธีส่งมอบวัสดุและเวชภัณฑ์ในการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19  ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมายังคงมีการแพร่ระบาด กระจ่ายในหลายพื้นที่ 

อบจ.โคราช ทุ่มงบกว่า 15 ล.ให้คกก.โรคติดต่อจังหวัดซื้อเวชภัณฑ์
ดังนั้นเพื่อร่วมดำเนินการกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา และคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในการสนับสนุนการป้องกัน การควบคุมการแพร่เชื้อและการระงับการระบาดของโรค ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ต้องดำเนินการจัดหาวัสดุและเวชภัณฑ์ สำหรับการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือป้องกันภยันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชน 


อบจ.โคราช ทุ่มงบกว่า 15 ล.ให้คกก.โรคติดต่อจังหวัดซื้อเวชภัณฑ์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ตระหนักถึงความจำเป็นและความจำเป็นของแอลกอฮอลล์เจล แอลกอฮอลล์สเปรย์ และหน้ากากอนามัย ในการป้องกันและลดการแพร่กระจายเชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงได้ดำเนินการจัดหาวัสดุและเวชภัณฑ์โดยมีงบประมาณทั้งสิ้น 15,250,000 บาท ประกอบด้วย แอลก์อฮอลล์เจล ขนาดบรรจุ 500 กรัม จำนวน 100,000 ขวด แอลกอฮอลล์สเปรย์ ขนาดบรรจุ 125 กรัม จำนวน 100,000 ขวด หน้ากากอนามัย ขนาดบรรจุ 50 ชิ้น จำนวน 10,000 กล่อง มอบให้กับจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

อบจ.โคราช ทุ่มงบกว่า 15 ล.ให้คกก.โรคติดต่อจังหวัดซื้อเวชภัณฑ์