ยิ้มสู้โควิด "โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท." เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

ยิ้มสู้โควิด "โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท." เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน ที่ กลุ่ม ปตท . ต้องการเห็นคนไทยยิ้มได้ .

"วันนี้คุณยิ้มแล้วหรือยัง ?"
"ยิ้มกว้างเข้าไว้ ให้กำลังใจตัวเอง อย่าปล่อยให้โควิดทำให้คนไทยยิ้มน้อยลง"

จากปัญหาสถานการณ์โควิด - 19 ในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน ในพื้นที่ ต่าง ๆ เป็นวงกว้าง ทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นการที่ครัวเรือนมีรายได้ลดลงพร้อมรายจ่ายที่มากขึ้น และนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของ "โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท . " ที่กลุ่ม ปตท . ต้องการ มอบให้กับคนไทยทุกคน เพื่อก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปให้ได้ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนให้มีรายได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง โดย กลุ่ม ปตท . ได้มีการจ้างงานพนักงาน ภายใต้ โครงการ Restart Thailand ซึ่งเป็นโครงการที่ กลุ่ม ปตท . ได้มีการเปิดรับแรงงานและนักศึกษาจบใหม่กว่า 25,000 อัตรา เข้ามาทำงานในสายงานต่าง ๆ และหนึ่งในนั้นคือการเข้ามาทำงานร่วมกับโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม - กลุ่ม ปตท .

สำหรับ "โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท ." ได้มีการนำความรู้ความเชี่ยวชาญของ กลุ่ม ปตท . มาช่วยแก้ไขปัญหาชุมชนผ่านการ ทำงานร่วมกับพนักงาน โครงการ Restart Thailand ที่ผ่านการฝึกอบรม โดยแบ่งเป็น 2 สาขาด้วยกัน คือ SMART Farming และ SMART Marketing

เพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่าย ด้วยเกษตรวิถีใหม่

ยิ้มสู้โควิด "โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท." เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

Smart Farming เป็นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม ปตท . เพื่อใช้ยกระดับกระบวนการผลิตและการเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรสู่วิถีใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาโดยใช้พลังงานชุมชน การออกแบบและการวิเคราะห์ปัจจัยทางการเกษตรเพื่อให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ให้สามารถบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมั่นคง มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและมีการบริหารจัดการกิจการได้อย่างยั่งยืน ซึ่งขณะนี้นำร่องไปแล้วใน 25 พื้นที่เครือข่ายของกลุ่ม ปตท . ทั่วประเทศ เช่น ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น โดยมีเป้าหมายพัฒนา 45 พื้นที่ ภายใน 3 ปี

ยิ้มสู้โควิด "โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท." เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

 

ยิ้มสู้โควิด "โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท." เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

พัฒนาสินค้า และบริการ เพิ่มมูลค่า ด้วยการตลาดยุคใหม่

Smart Marketing การพัฒนาสินค้าชุมชนและบริการให้มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน ส่งเสริมการใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ สร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ และการบริการที่สอดคล้องกับรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ โดยการสรรหาผลิตภัณฑ์ บริการ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่มีเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่มายกระดับ เพื่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนและมั่นคง
 

ยิ้มสู้โควิด "โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท." เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

 

ยิ้มสู้โควิด "โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท." เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

 

ยิ้มสู้โควิด "โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท." เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

 

ยิ้มสู้โควิด "โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท." เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

 

ยิ้มสู้โควิด "โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท." เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน


ซึ่งกลุ่ม ปตท . ได้มุ่งเน้นที่จะประยุกต์ใช้เครือข่าย ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ช่องทางการประชาสัมพันธ์ และความเชี่ยวชาญของกลุ่ม ปตท . เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน
ส่วนร่วมจากทุกฝ่ายสู่ความยั่งยืน
ความร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ ถือเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรและชุมชนอย่างยั่งยืน อาทิเช่น สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์กรมหาชน) บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ SME BANK ETDA อพท. และที่ขาดไม่ได้คือ ความร่วมมือที่สำคัญของคนในชุมชนเอง

ยิ้มสู้โควิด "โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท." เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน

กลุ่ม ปตท. ขอเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนในการจ้างงาน การช่วยสร้างโอกาส สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับคนไทย เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม
"เราจะยิ้มและผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน"