ประชุมใหญ่คัดเลือกแต่งตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัด

จังหวัดศรีสะเกษ เปิดประชุมใหญ่สามัญประจำปีวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อการคัดเลือกสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดตามกฎหมายของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมของไทย ที่ประชุม มีมติให้ นายวิทยา วิรารัตน์ อดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้ขึ้นดำรงตำแหน่งอีกสมัยหนึ่ง

15 มิถุนายน 2564 ที่ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ได้เข้าร่วมในการเปิดประชุม การประชุมใหญ่ของคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งขณะนี้อยู่ครบวาระและจะต้องมีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของวัฒนธรรมจังหวัดได้ทำหน้าที่เลขานุการในการชี้แจงกฎระเบียบข้อบังคับของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมของประเทศไทยให้ที่ประชุมได้รับทราบก่อนที่จะมีการลงมติคัดเลือกสมาชิกให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อกำหนดของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ตามกฎหมายที่ได้กำหนดไว้ โดยเบื้องต้นที่ประชุมได้กำหนดให้มีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ได้รับการคัดเลือกมาจากอำเภอ จำนวน 22 อำเภอ โดยมีตัวแทนเข้ามาอำเภอ ละ 1 คน นอกนั้นเป็นตัวแทนจากองค์กรเครือข่ายที่เสนอตัวเข้าสู่สภาวัฒนธรรมจังหวัด ในการคัดเลือกมาเป็นตัวแทนเครือข่ายกลุ่มองค์กร ละ 1 คน จำนวน 7 องค์กร ได้สมาชิก 7 คน 


ประชุมใหญ่คัดเลือกแต่งตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัดและกลุ่มที่ 3 ได้มีการเสนอชื่อในที่ประชุมใหญ่เพื่อเสนอตัวให้ที่ประชุมรับรองเข้ามาเป็นคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดอีก จำนวน 16 คน รวมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดที่ผ่านมติที่ประชุมในวันนี้ ทั้งหมด 45 คน ถูกต้องตามกฎระเบียบของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมที่ระบุว่าในแต่ละจังหวัดให้มีคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดได้ตั้งแต่ 19 คน ไม่เกิน 51 คน ซึ่งจังหวัดศรีสะเกษกำหนดเอาแค่ไม่เกิน 45 คนเท่านั้น และในที่ประชุมยังได้คัดเลือกผู้ที่จะมานั่งเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด ซึ่งที่ประชุม ได้เสนอชื่อ นายวิทยา วิรารัตน์ อดีตประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษได้ขึ้นดำรงตำแหน่งอีกสมัยหนึ่ง โดยที่ประชุมไม่มีการเสนอชื่อคนอื่นและลงมติยกมือให้นายวิทยา วิรารัตน์ ดำรงตำแหน่งประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษอีกสมัยหนึ่งเป็นระยะเวลา 3 ปี

ประชุมใหญ่คัดเลือกแต่งตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัด


โดย นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ คนใหม่ เปิดเผยว่า วันนี้ดีใจที่ได้รับเลือกเข้ามาเป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอีกครั้ง และดีใจที่มีทีมงานที่เข้ามาทั้งหมด 45 คน ซึ่งถือว่าหลากหลายอาชีพ หลากหลายเครือข่ายทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะวัฒนธรรม ตัวแทนอำเภอละ 1 ท่าน เพราะว่าแต่ละอำเภอจะมีวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละพื้นที่และขยายลงไปยังอำเภอที่มี เอกลักษณ์วัฒนธรรมของตำบลที่โดดเด่น ซึ่งหากสามารถนำสิ่งเหล่านี้ออกมาแสดงต่อสายตาประชาชนทั้งจังหวัด บริเวณถนนสายวัฒนธรรมทุกวันเสาร์ที่สวนสาธารณะมารีหนองแคน เพื่อการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมออกสู่สายตาคนทั้งโลกทั้งประเทศ โดยผ่านเครือข่ายสภาวัฒนธรรมจังหวัด ซึ่งมีหลายเครือข่าย เช่น ภาควิชาการ  ภาคสื่อมวลชน เครือข่ายภาคการท่องเที่ยว ปราชญ์ชาวบ้าน อื่น ๆ ที่จะสามารถนำมาวิถีการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จัดเป็น package ทัวร์จังหวัดศรีสะเกษได้โดดเด่นยิ่งขึ้นนำรายได้สู่ประชาชนชาวศรีสะเกษผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่นนี้สืบทอดต่อไปยาวนาน นั่นหมายถึงว่าประชาชนก็จะมีอะไรได้อย่างมั่นคงตลอดไปผ่านวัฒนธรรมตรงนี้ด้วย ก็หวังว่าทุกเครือข่ายจะได้ขับเคลื่อนไปพร้อม ๆ กันจากนี้เป็นต้นไป

ประชุมใหญ่คัดเลือกแต่งตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัด

ประชุมใหญ่คัดเลือกแต่งตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัด