สั่งปิด รร.ในอำเภอคุระบุรี หลังพบคลัสเตอร์แพปลาเพิ่ม

พังงา - ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสั่งปิดทุกโรงเรียนในอำเภอคุระบุรีสกัดโควิด-19แพร่ระบาด หลังพบผู้ป่วยในคลัสเตอร์แพปลาเพิ่มต่อเนื่อง จากการสอบสวนโรคพบว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

13 มิถุนายน 2564 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้ออกคำสั่งห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ในเขตพื้นที่อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้เสี่ยงต่อการแพร่โรค เว้นแต่การใช้เป็นที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ หรือการใช้เป็นสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออุปการะ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขตพื้นที่ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา และจากการสอบสวนโรคพบว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก เพื่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียน นักศึกษา ที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง และลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

สั่งปิด รร.ในอำเภอคุระบุรี หลังพบคลัสเตอร์แพปลาเพิ่ม

สั่งปิด รร.ในอำเภอคุระบุรี หลังพบคลัสเตอร์แพปลาเพิ่ม

โดยในระหว่างการงดใช้อาคารหรือสถานที่ ให้กำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษาอาจจัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงาน หรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่งปิด รร.ในอำเภอคุระบุรี หลังพบคลัสเตอร์แพปลาเพิ่ม

สั่งปิด รร.ในอำเภอคุระบุรี หลังพบคลัสเตอร์แพปลาเพิ่ม

ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วันนี้พบผู้ป่วยใหม่ 15ราย เป็นแรงงานต่างด้าว 14 ราย เด็กชายไทย1ราย อยู่ในคลัสเตอร์แพปลาคุระบุรี ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมในคลัสเตอร์นี้รวม 28รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวในกิจการประมง ส่วนยอดผู้ป่วยสะสมในระลอกใหม่ของจังหวัดพังงารวม 97 ราย

สั่งปิด รร.ในอำเภอคุระบุรี หลังพบคลัสเตอร์แพปลาเพิ่ม


สั่งปิด รร.ในอำเภอคุระบุรี หลังพบคลัสเตอร์แพปลาเพิ่ม