ชลบุรีผ่อนคลายธุรกิจ "นวดฝ่าเท้า-ฟิตเนส" มีผล 14 มิ.ย.นี้

คณะกรรมการโรคติดต่อชลบุรี มีคำสั่งผ่อนคลายกลุ่มธุรกิจ และกิจกรรมบางอย่าง ให้กลับมาเปิดบริการอีกครั้งวันที่ 14 มิ.ย.นี้ ทั้งธุรกิจนวดฝ่าเท้า สระว่ายน้ำ สวนน้ำ สนามกีฬา และฟิตเนส

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ฉบับที่ 34/2564 ลงวันที่ 11 มิ.ย.ลงนามโดยนายภครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

คำสั่งระบุว่า ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค covid-19 ในพื้นที่ ยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ แต่ยังคงควบคุมและระบุสถานที่มาของการแพร่ระบาดของโรคได้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพและผลกระทบทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จึงมีมติให้ผ่อนคลายหรือทำกิจการ กิจกรรมบางอย่างได้ภายใต้มาตรการป้องกัน ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัดในทุกท้องที่ของจังหวัดชลบุรีดังต่อไปนี้

1. กิจการนวดเพื่อสุขภาพ ให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะการนวดฝ่าเท้าและให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการมีมาตรการในการดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้ 1.1 ให้ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้เกิดความแออัดและจำกัดระยะเวลาในการใช้บริการไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง ต่อคนต่อครั้ง 1.2 ให้เว้นระยะห่างของผู้ใช้บริการแต่ละรายไม่น้อยกว่า 1 เมตร 1.3 ให้ผู้ประกอบการ พนักงานบริการ ผู้ใช้บริการส่วนหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา

2. สระว่ายน้ำ สวนน้ำ ทั้งบริเวณภายในและนอกอาคารสามารถเปิดให้บริการได้ภายใต้มาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ งดการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด

3. สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยจำกัดจำนวนผู้ชมในสนามภายใต้เงื่อนไขตามข้อ

4. ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันเกินกว่า 50 คน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ชลบุรีผ่อนคลายธุรกิจ "นวดฝ่าเท้า-ฟิตเนส" มีผล 14 มิ.ย.นี้

ชลบุรีผ่อนคลายธุรกิจ "นวดฝ่าเท้า-ฟิตเนส" มีผล 14 มิ.ย.นี้