ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ทม.เลยเปิดแถลงนโยบายพร้อมสร้างตลาดสี่มุมเมือง

179 0
ทม.เลยเปิดแถลงนโยบายพร้อมสร้างตลาดสี่มุมเมือง

เทศบาลเมืองเลย เปิดตัวทีมบริหาร พร้อมแถลงนโยบายการพัฒนา ประกาศเดินหน้าสนับสนุนให้มีตลาดเพื่อบริการซื้อขายสินค้าบริเวณชุมชนภูบ่อบิดให้เป็น "ตลาดสี่มุมเมืองของชุมชน" เพื่อเป็นศูนย์บริการครบวงจร

11 มิถุนายน 2564  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองเลย อ.เมืองเลย จ.เลย  นายฉัตรชัย  ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย  เปิดแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมืองเลย มีนายเลิศศักดิ์  พัฒนชัยกุล ส.ส.เลย พรรคเพื่อไทย ร่วมแสดงความยินดี ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย สมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2564 วันนี้ ตามมติในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย ครั้งแรก ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ได้กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเลย  พร้อมกับได้เปิดตัวทีมทบริหารชุดใหม่  ประกอบด้วย  นายวรพจน์ โสระสิงห์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย  นายปัญญา วีระวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย  นางอัชฌิมา แสงสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเมืองเลย นายวิทยา สิมมาคำ เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเลย นายธนพัฒน์ เฉลิมรัตน์  เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองเลย และ   นายธวัช เหล่าวิโรจนกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองเลย  มีสมาชิกสภาฯรวม 18  คน 


นายฉัตรชัย  ลีกระจ่าง นายกเทศมนตรีเมืองเลย  กล่าวว่า ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองเลย เมื่อวันอาทิตย์   ที่  28  มีนาคม พ.ศ.2564  และคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี  เมื่อวันที่ 22  เมษายน  พ.ศ.2564  โดยได้ประกาศผลการเลือกตั้งให้กระผม นายฉัตรชัย  ลีกระจ่าง  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเลย  นั้น  อาศัยอำนาจ    ตามความในมาตรา 48  ทศ  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงขอแถลงนโยบายเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองเลย  ภายใต้ นโยบาย  "ทำได้  ทำเลย  ทำดีก๋อ"  

โดยนโยบายการพัฒนาหลายด้านทั้งนโยบายการพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานนโยบายการพัฒนาด้าน คน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  นโยบายการพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารจัดการที่ดี  การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีโครงการก่อสร้างตลาด และนโยบายการพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นโยบายดังกล่าวมุ่งไปที่ประชาชนเป็นสำคัญที่มีส่วนร่วม มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

นายกเทศมนตรีเมืองเลย กล่าวอีกว่า สิ่งที่ต้องทำอีกเรื่องคือการสนับสนุนให้มีตลาดเพื่อบริการ การซื้อขายสินค้าบริเวณชุมชนภูบ่อบิดให้เป็นตลาดสี่มุมเมืองของชุมชน   ที่ชุมชนภูบ่อบิด   เพื่อเป็นศูนย์บริการครบวงจร เนื่องจากปัจจุบันได้พัฒนามากขึ้นทั้งถนนสี่ช่องจราจร ความหนาแน่นของประชาชน ครัวเรือน มีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ส่วนราชการหลายส่วนไปสร้างสำนักงานขึ้นและยังจะมีสยามกีฬากลาง  และ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาย ขึ้นอีก โดยต้องผ่านประชาคมก่อนตามระเบียน ขั้นตอน   ตลอดจนนโยบายพัฒนาระบบบริหารจัดการสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย ให้ได้มาตรฐาน ทันสมัยมีสิ่งอำนวยความสะดวก  มีห้องน้ำห้องส้วมสะอาด  ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม อีกด้วย

เรื่องโดย บุญชู ศรีไตรภพ | ภาพโดย บุญชู ศรีไตรภพ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend