อบจ.กำแพงเพชร พร้อมจัดซื้อวัคซีนทางเลือก

กำแพงเพชร - อบจ.กำแพงเพชร พร้อมจัดซื้อวัคซีนทางเลือก เล็งตั้งงบกว่า 30 ล้านบาท รอประสานรายละเอียดคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเตรียมเดินหน้าฉีดวัคซีนแก่ประชาชนเสริมวัคซีนปกติ

อบจ.กำแพงเพชร พร้อมจัดซื้อวัคซีนทางเลือก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามประกาศเรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ลงในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 138 ที่เปิดโอกาสให้เอกชนและหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการหาวัคซีน เพื่อดำเนินการบริการประชาชนในพื้นที่นั้นอบจ.กำแพงเพชร พร้อมจัดซื้อวัคซีนทางเลือก

เกี่ยวกับเรื่องนี้นายสุนทร รัตนากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เปิดเผยว่า ถือเป็นเรื่องดีที่ประชาชน จะได้รับโอกาสอย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยทาง อบจ.กำแพงเพชร จะดำเนินการประสานงานกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำแพงเพชร ถึงแนวทางการดำเนินการตามระเบียบวิธีการก่อน เพราะทุกอย่างต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎข้อระเบียบที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และสิ่งที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งคือ วิธีการบริหารจัดการ ที่จะไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน ความเสียหาย ทั้งประชาชนผู้รับบริการ และงบประมาณที่จะดำเนินการจัดซื้อวัคซีน ซึ่งคงต้องมีการพูดคุยในรายละเอียดที่ชัดเจน ทั้งแนวทางการจัดซื้อวิธีการบริหารจัดการ

แต่อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของงบประมาณนั้น ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร ได้มีการหารือในระดับผู้บริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหางบประมาณที่มีตั้งอยู่ในส่วนการใช้ในภาวะฉุกเฉินหรืออาจจะเป็นเงินสะสม ขณะนี้รวบรวมได้ประมาณ 30 ล้านบาท ซึ่งจะจัดซื้อวัคซีน ทางเลือกนี้ได้ประมาณ 30,000 โดส เพื่อที่จะนำมาฉีดให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้จำนวน 15,000 คนหรือหากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเห็นว่ายังไม่เพียงพอ อบจ.กำแพงเพชร จะได้พิจารณาจัดหางบประมาณ ในส่วนอื่นมาสนับสนุนเพิ่มเติม

อบจ.กำแพงเพชร พร้อมจัดซื้อวัคซีนทางเลือก

เนื่องจากเล็งเห็นว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้เป็นเรื่องสำคัญอย่างเร่งด่วน ที่เราจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นของจังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเพื่อบริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรด้วยเช่นกัน

อบจ.กำแพงเพชร พร้อมจัดซื้อวัคซีนทางเลือก