ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 31 คนไทย ขอสละสัญชาติ ตามมาตรา 22 แห่งพ.ร.บ.สัญชาติ ปี 2508

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง "การเสียสัญชาติไทย ด้วยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยได้สมรสกับคนต่างด้าว" ระบุ 31 คนไทย ขอสละสัญชาติ ตามมาตรา 22 แห่งพ.ร.บ.สัญชาติ ปี 2508

เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การเสียสัญชาติไทย ด้วยบุคคลผู้มีสัญชาติไทยได้สมรสกับคนต่างด้าวและมีกฎหมายว่า ด้วยสัญชาติของประเทศนั้นๆ ยอมรับให้เข้าถือสัญชาติของสามีหรือภรรยาได้ ซึ่งปัจจุบันได้ขอเข้าถือสัญชาติของสามีหรือภรรยาแล้วและได้แสดงความจํานงสละสัญชาติไทยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงไว้ถูกต้อง ย่อมสละสัญชาติไทยได้ตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กรณีดังกล่าวมีผลให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทย ซึ่งได้สมรสกับคนต่างด้าว เสียสัญชาติไทยโดยการสละ สัญชาติไทยตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 จํานวน 31 ราย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 31 คนไทย ขอสละสัญชาติ ตามมาตรา 22 แห่งพ.ร.บ.สัญชาติ ปี 2508

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 31 คนไทย ขอสละสัญชาติ ตามมาตรา 22 แห่งพ.ร.บ.สัญชาติ ปี 2508

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ 31 คนไทย ขอสละสัญชาติ ตามมาตรา 22 แห่งพ.ร.บ.สัญชาติ ปี 2508