กรมการข้าว จัดเทิดพระเกียรติยิ่งใหญ่ เชิญชมนิทรรศการออนไลน์ งานวันข้าวและชาวนา 2564

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดทางออนไลน์ผ่านระบบ Video Conference ณ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า กรมการข้าวมีกำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 4 6  มิถุนายน 2564 เพื่อให้ประชาชนได้รำลึกถึงความสำคัญของข้าว ในฐานะพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาอย่างยาวนาน และเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวครบวงจร  ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนา และยุวชนชาวนา ที่จะเป็นผู้สืบทอดการปลูกข้าวต่อไปในอนาคต  โดยในปีนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรมการข้าวจึงได้จัดงานในรูปแบบการถ่ายทอดสดทุกกิจกรรมทางระบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Fanpage "Rice News Channel"  และรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง (virtual exhibition) ทาง https://riceday2564.com/ ซึ่งการถ่ายทอดทอดกิจกรรมต่างๆจะถ่ายทอดสัญญาณภาพจากกรมการข้าวส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้ง 5 แห่ง ประกอบด้วย ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

กรมการข้าว จัดเทิดพระเกียรติยิ่งใหญ่ เชิญชมนิทรรศการออนไลน์ งานวันข้าวและชาวนา 2564

กรมการข้าว จัดเทิดพระเกียรติยิ่งใหญ่ เชิญชมนิทรรศการออนไลน์ งานวันข้าวและชาวนา 2564


รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อไปว่า ระหว่างวันที่ 4 6 มิถุนายน 2564 ทุกท่านจะได้รับชมกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆมากมายที่มาจัดแสดงทางออนไลน์ อาทิ นิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านข้าวของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ในรูปแบบ 3D Virtual นิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนา และนิทรรศการงานวิชาการและงานวิจัยด้านข้าวใหม่ๆที่น่าสนใจ รวมไปถึงเทคโนโลยีการผลิตข้าวต่างๆ ที่จะมาจัดแสดงให้ได้รับชม นอกจากนั้นยังกำหนดให้ศูนย์วิจัยข้าวและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่วประเทศได้ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และการผลิตข้าวที่เป็นประโยชน์ผ่านระบบออนไลน์ในครั้งนี้ด้วย เช่น การปรับพื้นที่นาด้วยระบบ Laser land leveling จากศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี แนวทางการอารักขาศัตรูข้าวจากศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง เป็นต้น

นอกจากนั้นยังได้หน่วยงานภาคีเครือข่ายของกรมการข้าวและหน่วยงานภายนอกมาร่วมจัดนิทรรศการ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ "รถหย่อนกล้าข้าวแบบปราณีต",บริษัท ยันม่าร์ เอส.พี. จำกัด กับนวัตกรรมครบวงจรเพื่อการปลูกข้าวของเกษตรกรไทย, บริษัทพาวเวอร์ อโกรเทค ประเทศไทย จำกัด กับโดรนการเกษตรเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการเกษตรสามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตชีวิตปลอดภัยและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย และบริษัทอื่นๆอีกมากมาย ที่จะมานำเสนอแนวความรู้ด้านข้าวในรูปแบบต่างๆทางออนไลน์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมถ่ายทอดสดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากร้านค้าชื่อดัง มาจำหน่ายให้ผู้ที่สนใจสามารถซื้อทางออนไลน์ได้ และที่สำคัญในช่วงเย็นของทุกวันจะมีกิจกรรมจับสลากลุ้นรับของรางวัล โดยจะสุ่มชื่อจากผู้ที่ลงทะเบียนเข้าชมงานในครั้งนี้อีกด้วย

กรมการข้าว จัดเทิดพระเกียรติยิ่งใหญ่ เชิญชมนิทรรศการออนไลน์ งานวันข้าวและชาวนา 2564

กรมการข้าว จัดเทิดพระเกียรติยิ่งใหญ่ เชิญชมนิทรรศการออนไลน์ งานวันข้าวและชาวนา 2564


ทั้งนี้ในวันที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 07.09 น. ยังจัดให้มีพิธีบวงสรวงแม่โพสพ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างสิริมงคล รำลึกถึงความสำคัญของข้าว โดยมีพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ หรือหลวงพี่น้ำฝน เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม เป็นเจ้าพิธีกรรม โดยสามารถรับชมได้ทางระบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Fanpage "Rice News Channel"  รองอธิบดีกรมการข้าวกล่าว

กรมการข้าว จัดเทิดพระเกียรติยิ่งใหญ่ เชิญชมนิทรรศการออนไลน์ งานวันข้าวและชาวนา 2564

กรมการข้าว จัดเทิดพระเกียรติยิ่งใหญ่ เชิญชมนิทรรศการออนไลน์ งานวันข้าวและชาวนา 2564