ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"บิ๊กป้อม" ถก "คปช." เร่งพิจารณาประเด็นการส่งออกไม้สัก

65 0
บิ๊กป้อม ถก คปช. เร่งพิจารณาประเด็นการส่งออกไม้สัก

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ นำทีมเร่งพิจารณาประเด็นการส่งออกไม้สัก จากสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศ จากเดิมที่มีการอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ส่งออกไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศแต่เพียงรายเดียว เป็นการให้หน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถส่งไม้สักออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านวีดิทัศน์ทางไกล(Video Conference)โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธาน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และอธิบดีกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รวมทั้งมีกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2564ในการประชุมในครั้งนี้มีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเสนอร่างแผนแม่บทฯ ต่อสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจะได้นำเข้าสู่การพิจารณาขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้ได้ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และตอบรับกับความต้องการของประชาชน โดยมีพระราชบัญญัติที่ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 9 ฉบับ ซึ่งต้องดำเนินการจัดทำ อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องต่อไป


สำหรับกรณีปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ประชุมมีการรับทราบตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ได้แก่ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การดำเนินงานเกิดรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อาทิ การสำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำกินในอุทยานแห่งชาติให้แล้วเสร็จครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งการเร่งรัดการจัดทำกฎหมายลำดับรอง เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีที่ดินทำกินและได้อยู่อาศัยหรือทำกินในอุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 รวมทั้งการดำเนินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และที่ประชุมมีการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการขออนุญาตส่งออกไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศ จากเดิมที่มีการอนุญาตให้องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นผู้ส่งออกไม้สักสวนป่าออกจำหน่ายต่างประเทศแต่เพียงรายเดียว เป็นการให้หน่วยงานของภาครัฐ และภาคเอกชน สามารถส่งไม้สักออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี ที่แต่เดิมให้เฉพาะไม้ผลบางชนิดเท่านั้นที่สามารถนำป้อนเข้าโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) ผลิตเป็นไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับได้เป็นการเสนอให้เพิ่มไม้ผลทุกชนิด สามารถนำเข้าป้อนโรงงานแปรรูปไม้ (โรงเลื่อย) ผลิตเป็นไม้แปรรูปหรือชิ้นไม้สับได้ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากต้นหรือกิ่งของไม้ผลชนิดต่างๆ ที่ตัดฟันออกให้เกิดประโยชน์สูงสุด แทนการทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์สร้างประโยชน์และรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์