ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว โอนอำนาจรัฐมนตรีให้"นายกฯ"

9.03K 0
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศแล้ว โอนอำนาจรัฐมนตรีให้นายกฯ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โอนอำนาจรัฐมนตรีให้ "บิ๊กตู่" เป็นการชั่วคราว สั่งการ แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงฟื้นฟู ช่วยเหลือ พ่วงกฎหมาย 31 ฉบับ หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบวานนี้(27เม.ย.)

วันที่ 27 เม.ย. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) ลงนามโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 2563 และขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และมีประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 พ.ค. 2563 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2564 ให้ยกเลิกประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 26 พ.ค. 2563 และให้บรรดาอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงตามกฎหมาย หรือที่เป็นผู้รักษาการตามกฎหมายหรือที่มีอยู่ตามกฎหมายโอนมาเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีเป็นการชั่วคราวเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุญาต อนุมัติ สั่งการ บังคับบัญชา หรือช่วยในการป้องกัน แก้ไข ปราบปราม ระงับยับยั้งในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือฟื้นฟูหรือช่วยเหลือประชาชน ดังต่อไปนี้

1. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

2. พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510

3. พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2561

4. พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456

5. พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497

6. พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560

7. พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

8. พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562

9. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535

10. พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.2522

11. พระราชบัญญัติควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542

12. พระราชบัญญัติควบคุมโภคภัณฑ์ พ.ศ.2495

13. พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.2530

14. พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ พ.ศ.2551

15. พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522

16. พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551

17. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.2558

18. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550

19. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533

20. พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522

21. พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497

22. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535

23. พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

24. พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544

25. พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542

26. พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509

27. พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541

28. พระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559

29. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545

30. พระราชบัญญัติองค์การเภสัชกรรม พ.ศ.2509

31. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

ทั้งนี้ ให้รวมถึงกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวข้างต้นด้วย

ให้ส่วนราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายข้างต้นยังคงใช้อำนาจหน้าที่เช่นเดิมต่อไป ตามหลักเกณฑ์ที่นายกรัฐมนตรีกำหนด เว้นแต่จะมีประกาศหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 2564 เป็นต้นไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend