กรมป่าไม้ แนะประโยชน์ผู้ค้าไม้ ออกใบเบิกทางนำไม้ผ่านระบบดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้ ไม่ต้องเสียเวลาเพื่อขอการออกใบเบิกทางฯ ทำให้เกิดความล่าช้าในการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline
นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า จากเดิมปัญหาเกี่ยวกับการออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่นั้น ผู้ประกอบการค้าไม่ต้องเสียเวลาเพื่อขอการออกใบเบิกทางฯทำให้เกิดความล่าช้าในการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านด่านป่าไม้ แต่ปัจจุบันปัญหาดังกล่าวได้มีความคล่องตัวมากขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2562 เรื่อง การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลเห็นชอบให้พัฒนางานบริการภาครัฐให้เป็นระบบการให้บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ และการออกเอกสารของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลให้มีมาตรฐานเดียวกัน

กรมป่าไม้ แนะผู้ค้าไม้ ออกใบเบิกทางนำไม้ผ่านระบบดิจิทัลกรมป่าไม้ แนะผู้ค้าไม้ ออกใบเบิกทางนำไม้ผ่านระบบดิจิทัล

นายอดิศร กล่าวว่า โดยกรมป่าไม้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานก.พ.ร. สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในการให้คำปรึกษาและแนะนำเพื่อจัดเตรียมความพร้อมและพัฒนางานบริการให้เป็นระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ฯ  เพื่อให้การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านระบบดิจิทัลมีรูปแบบของใบเบิกทางตามแบบท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 26 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพ.ร.บ.ป่าไม้พ.ศ.2484 ว่าด้วยการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ฯ ทำให้ผู้ประกอบการค้าไม้ประหยัดเวลาสะดวกรวดเร็ว ย่นเวลาการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และสามารถตรวจสอบได้


กรมป่าไม้ แนะผู้ค้าไม้ ออกใบเบิกทางนำไม้ผ่านระบบดิจิทัล

กรมป่าไม้ แนะผู้ค้าไม้ ออกใบเบิกทางนำไม้ผ่านระบบดิจิทัล

กรมป่าไม้ แนะผู้ค้าไม้ ออกใบเบิกทางนำไม้ผ่านระบบดิจิทัล


กรมป่าไม้ แนะผู้ค้าไม้ ออกใบเบิกทางนำไม้ผ่านระบบดิจิทัล

นายอดิศร อธิบายถึงขั้นตอนการออกใบเบิกทางฯว่า ให้ยื่นคำขอทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซด์กรมป่าไม้ https://fp.forest.go.th/rfd_app/rfd_portal/app/index.php เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ด่านป่าไม้จะตรวจสอบชนิดจำนวน ขนาด เครื่องหมายไม้หรือของไม้ ว่าครบถ้วนตรงตามหลักฐานที่นำมาแสดงหรือไม่ และประทับตราประจำตัวรับรองการตรวจสอบไม้จากนั้นหัวหน้าด่านป่าไม้หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามอนุญาตและแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบพร้อมส่งมอบเอกสารเพื่อใช้ในการกำกับไม้หรือของของป่าต่อไป ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้จะใช้เวลาไม่เกิน6 ชั่วโมงนายอดิศร ระบุว่า การออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านระบบดิจิตัลสามารถนำหลักฐานไปยื่นที่ด่านป่าไม้ จำนวน 20 ด่าน ซึ่งครอบคลุมบริเวณจุดชายแดนสำคัญของการนำเข้าและส่งออกไม้เพื่อป้องกันการลักลอบค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย นับตั้งแต่วันเปิดบริการในวันที่ 1 มีนาคม2564 จนถึง 20 เมษายน 2564 มีผู้รับบริการขอใบเบิกทางผ่านระบบดิจิทัล จำนวน 4,400 รายซึ่งถือว่ามีการตอบรับจากผู้ประกอบการค้าไม้ได้อย่างดี และสามารถดำเนินการไปได้ด้วยความเรียบร้อยไม่มีปัญหาประเด็นหลักในการปฏิบัติงานใดๆ

นายอดิศร กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาระบบว่าภายในปี 2564 เราจะพัฒนาต่อให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้และศูนย์ป่าไม้ รวมทั้งจังหวัดหรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสามารถออกใบเบิกทางนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่ผ่านระบบดิจิทัลได้เป็นการพัฒนาการออกใบเบิกทางผ่านระบบดิจิทัลทั้งระบบและทั่วประเทศ ถือเป็นโครงการนำร่องในการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองผ่านระบบดิจิทัลของกรมป่าไม้ซึ่งโครงการอื่นๆ สามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการได้ต่อไป

กรมป่าไม้ แนะผู้ค้าไม้ ออกใบเบิกทางนำไม้ผ่านระบบดิจิทัล