background-defaultbackground-default
ศาลปกครองกลาง ยกคำขอ 'คมนาคม-การรถไฟ' ให้ทุเลาการบังคับคดีโฮปเวลล์ ชี้ไม่มีกม.ให้อำนาจศาล

ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งยกคำขอ ของกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ให้ทุเลาการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองในคดีโฮปเวลล์ไว้ก่อน เพราะไม่มีกฎหมายให้อำนาจศาลในการทุเลาการบังคับคดี

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันนี้(21เม.ย.) ศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำขอกระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ร้อง) ที่ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งงดการบังคับคดีหรือทุเลาการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองในคดีโฮปเวลล์ไว้ก่อน

เนื่องจากศาลฯ เห็นว่า เมื่อคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้ผู้ร้องทั้งสองปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขดำที่ 119/2547 ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 64/2551 ให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ผลแห่งคำพิพากษาดังกล่าว จึงผูกพันผู้ร้องทั้งสองให้ต้องปฏิบัติตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว ตามนัยมาตรา 70 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แม้ผู้ร้องทั้งสองจะอ้างว่า ได้ดำเนินการทางศาล โดยยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญผ่านผู้ตรวจการแผ่นดินว่า

มติที่ประชุมใหญ่ของตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ครั้งที่ 18/2545 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 ขัดต่อรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ หรือไม่ และการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนทะเบียนบริษัทผู้คัดค้าน อีกทั้งผู้ร้องทั้งสองได้ดำเนินการสอบสวนเพื่อหาผู้รับผิดชอบทางแพ่งและทางวินัยจากการกระทำความผิดในโครงการนี้ก็ตาม แต่ในชั้นนี้กรณีดังกล่าวไม่เป็นเหตุที่จะเข้าเงื่อนไขในการงดการบังคับคดี ตามข้อ 131 แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2543

ส่วนการทุเลาการบังคับคดีนั้น ไม่มีกฎหมายให้อำนาจศาลในการทุเลาการบังคับคดี ประกอบกับคดีนี้ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ตามมาตรา 73 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ศาลจึงไม่อาจมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับคดีได้เช่นกัน จึงมีคำสั่งยกคำขอของผู้ร้องทั้งสอง

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด