สั่งปิดหมู่บ้านห้ามเข้า-ออก หลังพบติดโควิด 2 ราย ตาย 1

บุรีรัมย์ สั่งปิดหมู่บ้านโคกสะอาด ต.ปังกู อ.ประโคนชัย ห้ามเข้า-ออกเป็นเวลา 14 วัน หลังพบมีติดโควิด 2 ราย เสียชีวิตแล้ว 1 ราย และมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลด้านอาหาร

นายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมกันแถลงข่าวเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปรับแนวทางการดำเนินงานด้านการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
โดยได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 6/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุม มีเนื้อหาระบุว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 2 ราย ผู้ป่วยเสียชีวิตแล้ว 1 ราย โดยมีผู้สัมผัสเพิ่มเติมในพื้นที่ดังกล่าวจำนวนมาก และมีเหตุจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ดังกล่าว

สั่งปิดหมู่บ้านห้ามเข้า-ออก หลังพบติดโควิด 2 ราย ตาย 1


สั่งปิดหมู่บ้านห้ามเข้า-ออก หลังพบติดโควิด 2 ราย ตาย 1


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22(7) มาตรา 34 มาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ในคราวประชุมฯ ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 18 เม.ย.2564 จึงมีคำสั่งให้ดำเนินการ ดังนี้
1.ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากพื้นที่บริเวณคุ้มโคกน้อย บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลปังกู อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ มีกำหนด 14 วัน เว้นแต่สามารถควบคุมโรคได้ อาจพิจารณายกเลิกคำสั่งได้ก่อนกำหนด หากมีความจำเป็นจะต้องเข้าหรือออกจากพื้นที่ให้ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์2.ผู้ใดฝ่าฝืนคำสั่งนี้ มีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป

สั่งปิดหมู่บ้านห้ามเข้า-ออก หลังพบติดโควิด 2 ราย ตาย 1


นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า จากที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ที่บ้านโคกสะอาด ตำบลปังกู อ.ประโคนชัย ทางศูนย์ EOC จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการปิดชุมชนหมู่บ้านโคกสะอาด ที่มีประมาณ 35 หลังคาเรือน ตั้งแต่เวลา 18.00 น.วันที่ 18 เม.ย.2564 เป็นต้นไป จนครบ 14 วัน จากนั้นก็จะมีการประเมินสถานการณ์ ซึ่งในส่วนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอประโคนชัย และ อบต.ปังกู จะรับผิดชอบในการจัดเสบียงอาหารให้กับทั้ง 35 ครัวเรือน จึงอยากฝากถึงพี่ประชาชนทุกคนต้องให้ความร่วมมือ คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้า เพื่อความปลอดภัยของทุกคน