ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

บอร์ดกสศ.เดินหน้าสร้างหลักธรรมาภิบาลองค์กร

43 0
บอร์ดกสศ.เดินหน้าสร้างหลักธรรมาภิบาลองค์กร

บอร์ดกสศ.เดินหน้าสร้างหลักธรรมาภิบาลองค์กร เน้นบริหารจัดการองค์กรด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ เพื่อสร้างคุณค่าองค์กรอย่างยั่งยืน ย้ำตั้งแต่ตั้งกสศ.เน้นบริหารงานด้วยหลักคุณธรรม

นายสุภกร บัวสายผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา(กสศ.) กล่าวว่า คณะกรรมการบริหารกสศ.นำโดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานคณะกรรมการบริหาร กสศ.ได้ออกประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เรื่อง นโยบายธรรมาภิบาล(Governance Policy) โดยกำหนดให้นโยบายธรรมาภิบาลถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินงานที่คณะกรรมการผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะใช้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการดำเนินงานขององค์กรซึ่งจะต้องไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏในนโยบายธรรมาภิบาลนี้

ทั้งนี้ในหลักการหรือกรอบธรรมาภิบาลขององค์กร ให้ยึดถือหลักการมาตรฐาน และแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีซึ่งกำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)พร้อมทั้งจัดให้มีการสื่อสารเกี่ยวกับนโยบายธรรมาภิบาล ของกสศ. อย่างทั่วถึงเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจยึดมั่น และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

นายสุภกรกล่าวว่า อย่าไงก็ตาม ในประกาศยังกำหนดให้คณะอนุกรรมการด้านธรรมาภิบาลทำหน้าที่กำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลของ กสศ. รวมทั้งกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตลอดจนติดตามดูแลการปฏิบัติงานของสำนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายธรรมาภิบาล กสศ.รวมถึงประเมินผลและพิจารณาทบทวนแนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านธรรมาภิบาลในระดับประเทศและระดับสากลเป็นประจำทุกปี


"คณะกรรมการบริหารกสศ.ยังได้ออกประกาศเรื่องนโยบายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Policy) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมยึดมั่นในหลักการสำคัญ และค่านิยมองค์กร เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายและสาธารณชนโดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการจัดทำระบบกำกับดูแลการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับภารกิจพื้นฐานขององค์กรและส่วนงานทั้งหมด พร้อมจัดให้มีคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมภารกิจพื้นฐาน" นายสุภกรกล่าว

นายสุภกรกล่าวว่า คณะกรรมการบริหาร กสศ. ยังได้ออกประกาศเรื่อง กฎบัตรคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาโดยกำหนดขอบเขตหน้าที่ คณะกรรมการทั้งหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลทั่วไปให้เป็นผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืนโดยสนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลและประมวลจริยธรรม กสศ.และกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้จัดการและสำนักงาน กสศ.รวมทั้งเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

"ตั้งแต่กสศ.ตั้งขึ้นมาเราให้ความสำคัญเรื่องการบริหารงานด้วยความโปร่งใสและกำกับดูแลดำเนินงานให้มีคุณธรรมมาโดยตลอด เราทำงานผ่านเครือข่ายบุคลากรภายนอกหลายแสนคนดังนั้นจึงจะต้องพยายามรณรงค์และจัดระบบการป้องกันอย่างรอบคอบและรัดกุมมากที่สุดกสศ.มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐในกำกับของฝ่ายบริหารอยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรี ที่ใส่ใจต่อการบริหารงานกองทุนด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล" นายสุภกร กล่าว

นายสุภกรกล่าวว่า กสศ.ในฐานะหน่วยงานรัฐที่ก่อตั้งขึ้นมาจะครบ 3 ปี ในวันที่ 14 พ.ค.2564นี้ การรณรงค์และสร้างจิตสำนึกต่อบุคลากรจึงเป็นเรื่องสำคัญ และคณะกรรมการบริหาร กสศ. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ระบบการบริหารจัดการองค์กรมีความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้โดยคำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อให้สาธารณชนเกิดความเชื่อมั่นและเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่องค์กรอย่างยั่งยืน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์