ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กสศ.เปิดรับสมัครนักเรียนสายอาชีวะสานฝันการศึกษา

55 0
กสศ.เปิดรับสมัครนักเรียนสายอาชีวะสานฝันการศึกษา

กสศ.เปิดรับสมัครนักเรียนสายอาชีวะ(ช้างเผือก)เสนอชื่อรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพรุ่นที่ 3 สานฝันเส้นทางการศึกษาถึงปริญญาเอกโดยไม่มีเสียค่าใช้จ่าย พร้อมปรับภาพลักษณ์ "อาชีวศึกษา" สร้างแรงจูงใจให้คนมาเรียนเพิ่มตอบโจทย์การพัฒนาและเป็นบุคลากรชั้นนำของประเทศ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)จัดเวทีแลกเปลี่ยน "ปฏิรูประบบพัฒนากำลังคนสายอาชีพอย่างไรเพื่อประเทศไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง"และการแถลงข่าวเปิดตัว"ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ" ปี 2564 รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นทุนการศึกษาที่เติมเต็ม โอกาสให้แก่เด็กช้างเผือกสายอาชีพ(นักศึกษาที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส ที่จบ ปวช. หรือ ปวส. และกำลังเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาS-Curve, New S-Curve, STEM และเทคโนโลยีดิจิทัล)

ผศ.ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กล่าวว่า จากโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนจากการเกษตรสู่อุตสาหกรรมมากขึ้น แนวโน้มความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทำให้ต้องปรับกำลังคนสู่กำลังคนที่มีศักยภาพสูงขึ้นในแต่ละภาคส่วน ทั้ง การท่องเที่ยว แพทย์ ดิจิทัล โลจิสติกส์ดังนั้นการฝึกอบรมจึงฝึกแบบเดิมไม่ได้ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มกับสิ่งเหล่านี้แต่ที่ผ่านมาโอกาสทางการศึกษาในระดับสูงยังมีจำกัด รวมทั้งคุณภาพการศึกษาก็ยังเป็นที่สงสัยดังนั้นการจะพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางจะต้องสร้างกำลังคน ส่วนที่สำคัญคือระดับอาชีวศึกษาเพื่อให้ไปเชื่อมต่อระหว่างฝ่ายบริหารระดับสูงกับคนทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบ

"จากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่าบุคลากรทางอาชีวศึกษายังมีน้อยคนที่จบ ปวช.656,981คน ปวส.362,161 คน และจบปริญญาตรี 9,819 คน ดังนั้นภาครัฐจะต้องมีกลไกสนับสนุนส่งเสริม ยิ่งในวันที่มีนักศึกษาอาชีวะออกกลางคัน80,000คนต่อปีรัฐจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจทำให้เขามีทางเลือกเพราะในวันที่เขาเลือกมาเรียนในวันที่จบมัธยมแทนที่จะออกไปทำงาน ย่อมทำให้ขาดรายได้ทำให้ต้องพยายามทำให้เขามีรายได้ระหว่างเรียน เพื่อให้เข้าสู่ระบบตรงมากขึ้น อีกทั้งสถานศึกษาสายอาชีวะมีอยู่ 429 แห่งถือว่าไม่น้อยและมีความหลากหลายพร้อมที่จะพัฒนาคนอยู่ที่เราจะดึงดูดคนเข้ามาได้อย่างไร"ผศ.ดร.ศุภชัย กล่าว

ผศ.ดร.ศุภชัย กล่าวว่า การที่เด็กมีการศึกษาสูงขึ้นย่อมทำให้เขาได้รับผลประโยชน์มากขึ้นในอนาคตจึงต้องส่งเสริมให้คนมีศักยภาพ เดินต่อไปเพื่อให้มีโอกาสในอนาคตสูงขึ้นเงื่อนไขอยู่ที่ประเทศจะตัดสินใจเลือกลงทุนสร้างคนแบบนี้อย่างไรรูปแบบจากต่างประเทศมีหลายแบบ ทั้งการให้แบบเหวี่ยงแหที่จะไม่ทำให้ไม่ได้เด็กที่มีคุณภาพผลประโยชน์ก็จะลดลง ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเลือกคนที่มีศักยภาพมีความมุ่งมั่นตั้งใจ ซึ่งทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ เป็นรูปแบบหนึ่งที่มีความผสมผสานและทำให้ความเสมอภาคมากขึ้นตรงตามวัตถุประสงค์ของกสศ.ในต่างประเทศมีตัวอย่างเช่นทุน PROGRESA ของเม็กซิโก และ บราซิล ที่ให้แบบเหวี่ยงแหทำให้เกิดการใช้เงินแบบไม่เหมาะสม สุรุ่ยสุร่าย ผลสัมฤทธิ์ทางสุขภาพไม่ดีจนต้องมีการปรับรูปแบบกองทุนมีระบบกำกับติดตามทำให้ผ่านไป18 เดือน สถานการณ์ดีขึ้นรวมทั้งมีการสร้างแซนด์บอกซ์เตรียมความพร้อมก่อนเข้าโครงการ ขณะที่ TheRoma Education Fund ที่มีความหลากหลาย ทั้งทุนภาคประชาสังคมทุนให้สถานศึกษา ขยายโอกาส ยกระดับผลการเรียน เพิ่มโอกาสจ้างงาน มอบทุน ปริญญาตรีโท ซึ่งคล้ายกับสิ่งที่ กสศ.ทำเราเริ่มเห็นผลคือการขยายโอกาส ยกระดับการศึกษา

"สิ่งที่ กสศ. ทำถือว่ามาถูกทางแล้วที่ต้องทำให้เกิดความตระหนักให้เห็นความสำคัญของอาชีวศึกษาวันนี้ภาพอาชีวะคนยังหวาดกลัวอาจต้องสร้างภาพใหม่ให้สายอาชีพเป็นกระบวนการสำคัญไปจนถึงการนำภาคเอกชนเข้ามาตลอดจนการทำความร่วมมือ นำองค์ความรู้ไปต่อยอดเชิงธุรกิจ เพิ่มมูลค่า หรืออีกหน่อยอาจจะพัฒนารูปแบบทุนไปเป็นฮิวแมนคอนแทรคท์

ที่ให้ภาคธุรกิจมาร่วมกับกสศ. ให้ทุนฟูมฟักนักศึกษาเหมือนให้เขามาซื้อตัวเด็กตั้งแต่ยังอยู่ในสถาบันการศึกษา เด็กก็จะมีความภักดีต่อองค์กรเกิดการต่อยอดทำงานร่วมกันกับองค์กรตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ ซึ่งทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและช่วยให้เด็กมีความฝันตอบโจทย์ของตัวเอง"ผศ.ดร.ศุภชัยกล่าว


ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์ คูวัฒนาชัยประธานอนุกรรมการกำกับทิศทางโครงการทุนพัฒนาเต็มศักยภาพสายอาชีพ ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพกล่าวว่า กสศ.ได้พยายามเชื่อมการศึกษาสายอาชีวะกับการแก้ปัญหากับดักรายได้ปานกลางโดยนอกจากหน้าที่ลดความเหลื่อมล้ำการศึกษาในการให้ความช่วยเหลือเรื่องพื้นฐานเช่นผลักดันให้เด็ก ๆ ได้รับการศึกษาในอีกทางหนึ่งยังส่งเสริมให้กลุ่มเยาวชนด้อยโอกาสให้ได้เรียนในสายอาชีพเพื่อสร้างเยาวชนกลุ่มนี้ให้พัฒนาศักยภาพขึ้นเป็นบุคคลชั้นนำในสายอาชีวะพร้อมด้วยทักษะสำคัญของศตวรรษที่ 21 และเชื่อมโยงไปยังการพัฒนาเศรษฐกิจเทคโนโลยี และธุรกิจสำคัญของประเทศเป้าหมายของโครงการ ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพคือเราต้องการพัฒนาคนเพื่อเป็นตัวอย่างสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้สายอาชีวศึกษา และผลิตคนที่จะเข้าไปมีบทบาทพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติล่าสุดที่กำหนดไว้ว่า ปี 2580 ประเทศไทยต้องเป็นประเทศพัฒนา

"การจะหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางประเทศจำเป็นต้องมีอุตสาหกรรมมูลค่าสูงมีนวัตกรรมที่จะช่วยขยับค่าแรงในประเทศให้สูงขึ้น หมายถึงประเทศไทยต้องมีเทคโนโลยีของตัวเองต้องมีแรงงานที่มีทักษะ มีการพัฒนาการวิจัย ซึ่งนี่คือความหวังที่ทำให้ กสศ.สร้างทุนนี้ขึ้นมา ในอีกทางหนึ่ง ทุนนี้คือสิ่งที่เราทำเป็นตัวอย่างเป็นแนวทางให้ดูว่าเราสามารถสร้างเยาวชนกลุ่มนี้ให้เขาก้าวขึ้นมาพัฒนาประเทศได้อย่างไรเพื่อเป็นต้นแบบให้กับโครงการอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากผลดำเนินงานสองปีที่ผ่านมาของทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพนับว่าเป็นที่น่าพอใจมาก"

.ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธ์  กล่าวว่าการเปิดรับสมัครนักศึกษาทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพในปี 2564 ได้ปรับเพิ่มคุณสมบัติผู้รับทุนให้ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ปวส. หรืออนุปริญญา ในปีการศึกษา2563  หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.ปวส. หรือ อนุปริญญา มาแล้วไม่เกิน 3 ปี มีอายุไม่เกิน 25 ปีและกำลังจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร4 ปี หรือหลักสูตรต่อเนื่องเทียบโอน 2-3 ปี ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2564สามารถสมัครเข้าเรียนได้ หากมีคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ผ่านเกณฑ์  หรือลูกจ้างพนักงานที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสามารถสมัครขอรับทุนได้เช่นกัน

น.ส.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษากล่าวว่า  สำหรับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพมีจำนวนทุนประมาณ40 ทุนต่อปี แต่สามารถสร้างผลตอบรับได้ทำให้พัฒนานักศึกษาเหล่านี้เป็นต้นแบบเป็นผู้นำสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษารุ่นต่อไปประสบความสำเร็จ เป็นบุคคลากรชั้นนำของประเทศ  ซึ่งประเทศไทยมีทุนลักษณะนี้  เช่นกันคือ ทุนอานันทมหิดล 8 ทุนต่อปี ส่งนักศึกษาไทยที่มีความสามารถไปเรียน กลับมาพัฒนาประเทศ   หรือ  ทุนกาญจนาภิเษกประมาณ 200 กว่าทุน ส่งนักวิจัยไป เรียนป.โท.ป.เอก ทำให้เกิดระบบการวิจัยเข้มแข็งมากขึ้น เช่นเดียวกัน ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ จะเห็นว่าจำนวนไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่ทุนเหล่านี้ สามารถสร้างอิมแพ็คสร้างภาพลักษณ์ยกระดับอาชีวะศึกษาได้และสร้างต้นแบบที่สำคัญ

น.ส.ธันว์ธิดา กล่าวว่าวัตถุประสงค์ของกสศ.ในการดำเนินการทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพไม่เพียงส่งเสริมเฉพาะการเรียนต่อวุฒิปริญญาตรี โท เอกอย่างเดียวแต่พยายามขบคิดว่าการเรียนปริญญาตรี โท เอกภายใต้อาชีวะสามารถคิดค้นนวัตกรรมได้จะต้องส่งเสริมอย่างไร  จึงต้องหาความร่วมมือ จากมหาวิทยาลัยสร้างเส้นทางไปเรียนต่อ มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่ดี เหมือนประเทศไต้หวัน เยอรมัน ดังนั้นเราจะร่วมมือกับมหาวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนต่อเราไม่มองทักษะอย่างเดียว แต่เราเปิดโลกกว้างให้นักศึกษา เรียนรู้มีความรู้กว้างขึ้น รู้จักประเทศไทย รู้จักท้องถิ่น นอกจากได้โอกาสต้องเป็นผู้ให้โอกาสด้วย เป็นระบบที่เราอยากส่งเสริม ที่ทำให้เขาเป็นต้นแบบให้น้องๆว่ามีรุ่นพี่ที่มีศักยภาพการเรียนอาชีวะไม่ใช่มองเป็นลูกจ้าง เช่นนักศึกษาที่เรียนอยู่  แต่เป็นนักปฏิบัติ ทำนวัตกรรมได้มีการส่งเสริมที่ดีร่วมกับภาคเอกชน น่าจะทำให้นักศึกษาที่เรียนต่อสูงขึ้นสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆได้ตรงนี้เป็นวิสัยทัศน์ที่กสศ.มองว่า การส่งเสริมไม่ใช่ นักวิจัยอย่างเดียว แต่สามารถเป็นผู้ประกอบการได้  เป็นหลายอย่างตอบโจทย์ตัวเองด้วย  ถ้าเห็นผลสำเร็จ การขยายผลส่งเสริมทุนอื่นๆไปพัฒนา ทั้งนี้เด็กช้างเผือกมีจำนวนมากและกลุ่มนี้มีความมุ่งหมายที่อยากเรียนไปถึงขั้นระดับสูงมากถึง 80 เปอร์เซนต์ แต่ไม่มีโอกาสถ้าเราส่งเสริมเขาจะไม่สูญเสียเขาอย่างน่าเสียดาย  

น.ส.ธันว์ธิดา กล่าวว่า ปีนี้กสศ.เปิดรับสมัครนักศึกษาทุน เป็นรุ่นที่ 3เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาจากครอบครัวที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เน้นส่งเสริมกลุ่มช้างเผือกที่มีความสามารถพิเศษได้เรียนต่อและสร้างค่านิยมอาชีวศึกษามีเส้นทางที่ก้าวหน้า ส่วนเงื่อนไขทุนนี้เรียนจนจบไม่ต้องใช้ทุนคืนสามารถไปประกอบอาชีพตามความฝัน โดยกำหนดการเปิดสมัครรับทุนนี้ตั้งแต่เดือนเม.ย.64(รอบที่ 1)ขอเชิญชวนนักศึกษาศิษย์เก่าและปัจจุบันครูอาจารย์ เสนอชื่อเข้ามารับทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพโดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ผ่านเว็บไซต์ www.eef.or.th/หรือโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-079-5475กด 4ตามวันเวลาราชการ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์