ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา โปรดเกล้าฯเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ7เม.ย.

110 0
ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา โปรดเกล้าฯเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ7เม.ย.

เว็ปไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่พระราชกฤษฎีกา โปรดเกล้าฯเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญ 7 เม.ย. .

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2564 เว็บไซด์ ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนที่ 22 ก ลงวันที่ 28 มี.ค.2564 ได้เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ.2564 ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่มีความจำเป็นเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ สมควรที่จะเรียกประชุมรัฐสภาเป็นการประชุมสมัยวิสามัญอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 122 และมาตรา 135 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.2564 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอก 

ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์