ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"ชวน"เปรี้ยงรธน.ปี40ทำติดคุกมากที่สุด เหตุเพราะคนไม่ใช่จากตัวรธน.

258 0
ชวนเปรี้ยงรธน.ปี40ทำติดคุกมากที่สุด เหตุเพราะคนไม่ใช่จากตัวรธน.

"ชวน" ชี้รธน.ปี 40 ที่ว่าดีที่สุด แต่เป็นฉบับที่คนติดคุกมากที่สุด เพราะเกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้ ไม่ใช่จากตัวรธน.จึงทำโครงการ"บ้านเมืองสุจริต" เพื่อให้ครูนำไปสอน ยกพระราชดำรัส ร.9 ส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมือง

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็น สำหรับพัฒนาการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์โครงการ โดยมีอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า ทั้งในกำกับของรัฐและเอกชน จำนวน 155 แห่งเข้าร่วมสัมมนา

ทั้งนี้ นายชวน ได้บรรยายพิเศษหัวข้อ "บ้านเมืองสุจริต" โดยมีใจความช่วงหนึ่งว่า การทุจริต คอรัปชั่น เป็นเรื่องร้ายแรง และการสร้างบ้านเมืองสุจริตอาจสวนกระแสที่ปัจจุบันละเลยเรื่องนี้ไป ขณะความเจริญทำให้บ้านเมืองเปลี่ยนไปมาก การที่บอกว่ารัฐธรรมนูญปี 2540 เป็นฉบับที่ดีที่สุด แต่เหตุใดกลับมีคนติดคุกมากที่สุด และยังมีรัฐมนตรีรวมอยู่ด้วย ดังนั้น จากประสบการณ์ที่เคยเป็นที่ปรึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ จึงมองว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ไม่ได้มาจากตัวรัฐธรรมนูญแต่มาจากพฤติกรรมของผู้ใช้ ดังนั้น ระหว่างหลักกฎหมายที่ดีกับคนที่ดีต้องไปด้วยกัน เพราะหากมีกฎหมายดี และมีคนที่ดีเป็นผู้ใช้ก็จะพบปัญหาจะน้อยกว่า ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักนิติธรรม

นอกจากนี้ จากประสบการณ์ตนเองที่ผ่านมา ได้ทบทวนดูว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมที่สามารถทำให้บ้านเมืองดีขึ้นได้หรือไม่ โดยน้อมนำพระราชดำรัสในหลวง ร.9 ที่ให้ส่งเสริมคนดีได้ปกครองบ้านเมือง แต่หากได้นักการเมืองที่มาจากการซื้อตำแหน่งมาปกครองบ้านเมือง ผู้นั้นก็จะหาประโยชน์จากบ้านเมืองและนำไปสู่การทุจริตในที่สุด จึงต้องรณรงค์ต่อต้านการทุจริต หรือพฤติกรรมอันเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว กระทั่งตกผลึกได้มาซึ่งโครงการบ้านเมืองสุจริต ซึ่งไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องส่วนรวมที่มุ่งหวังการสร้างบ้านเมืองสุจริต

นายชวน ยังกล่าวย้ำ ถึงวัตถุประสงค์หลักของโครงการสัมมนาระดมความคิดเห็นสำหรับพัฒนาการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต ไม่ได้เจาะจงเพียงนิสิต นักศึกษาเท่านั้น แต่มุ่งหวังปลูกฝังค่านิยมสุจริตสู่เยาวชนทุกวัย และประชาชนทั่วไป ยอมรับว่า การสร้างค่านิยมความสุจริตไม่ใช่เรื่องง่ายในยุคปัจจุบันที่มีการทุจริตเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ ประเทศจึงต้องหวังพึ่งประชาชนผู้มีจิตสำนึกที่ดีและมีความสุจริต เพราะหากท้องถิ่นได้คนสุจริตมาบริหาร ประเทศก็จะได้คนดีมาพัฒนาประเทศ เช่นเดียวกับการตั้งคณะกรรมการต่างๆ หากได้คนสุจริตมาร่วมทำงานก็จะช่วยหนุนแนวคิดนี้ ผลักดันไปในทางเดียวกัน และสิ่งสำคัญคือการสุจริตต้องทำทั้งต่อหน้าและลับหลัง ไม่ใช่เพียงการพูดแต่ต้องปฏิบัติได้ด้วย และเน้นย้ำให้อาจารย์ได้ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตแก่ผู้เรียน เริ่มจากการระดมความเห็นหาแนวทางในการพัฒนาศึกษารายวิชาทั่วไปเพื่อส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต โดยไม่ต้องจัดตั้งหน่วยงานใดให้เป็นภาระงบประมาณ แต่จะจัดกิจกรรมให้ได้มีส่วนร่วม เพื่อให้สังคมมีคุณภาพเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

สำหรับกิจกรรมในโครงการนี้ จะมีการแบ่งกลุ่มย่อยระดมความเห็นในหัวข้อแนวทางในการพัฒนาศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริตเพื่อนำข้อเสนอแนะ และความเห็นต่างๆ ไปปรับใช้เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความสุจริต และความซื่อสัตย์แก่เยาวชนต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend