ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 7 นาย

6.62K 0
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 7 นาย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร จำนวน 7 นาย "จันจิรา สิริวชิรภักดิ์" เป็นร้อยเอกหญิง .

4 มีนาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ระบุว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย ดังนี้

  • 1. ว่าที่พันโท บุญเยี่ยม การสำโรง เป็น พันโท
  • 2. ว่าที่พันตรี มาโนชย์ เพชรนาใหญ่ เป็น พันตรี
  • 3. ว่าที่ร้อยเอก ณัฐภัทร ริ้วทอง เป็น ร้อยเอก
  • 4. ว่าที่ร้อยเอกหญิง จันจิรา สิริวชิรภักดิ์ เป็น ร้อยเอกหญิง
  • 5. ว่าที่ร้อยเอก สมศักดิ์ สุทธิมูล เป็น ร้อยเอก
  • 6. ว่าที่ร้อยโท เฉวียน พรมมา เป็น ร้อยโท
  • 7. ว่าที่ร้อยโทหญิง นันทพร เชื้อฮ้อ เป็น ร้อยโทหญิง
ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 3 ลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563

ลำดับที่ 4 ลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563

และลำดับที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend