เป็นอีกหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ได้พระราชทานแนวทางการพัฒนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้โครงการอันเนื่องมากพระราชดำริต่าง ๆ

จากพระเมตตาที่ทรงมีต่อพสกนิกรในพื้นที่ จึงเกิดการพัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริของหน่วยงานที่สำคัญ เช่น ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์  ตั้งอยู่ที่บ้านเด่น หมู่ 7 ตำบลบ้านจันทร์  มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 151,259 ไร่ รวม 13 หมู่บ้าน 

คนกัลยาณิวัฒนา กับก้าวพัฒนาชีวิต ตามแนวพระราชดำริ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่


ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์  คือ ศูนย์กลางการผลิตพืชผลการเกษตรไม้เมืองหนาว เช่น อะโวคาโด และพันธุ์พืชอื่นๆ รวมถึงการแปรรูป การส่งเสริมด้านการตลาด นำมาซึ่งการสร้างรายได้ สร้างโอกาสให้ชีวิตในทุกด้าน รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยเฉพาะที่ทุกคนรู้จัก นั่นคือ ป่าสนวัดจันทร์ 
พร้อมกันนี้ยังเป็นตั้งของ สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านเสาธงแดง ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของราษฏรในพื้นที่  การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
จากต้นแบบการพัฒนาตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ได้มีการขยายผลออกไปอย่างต่อเนื่อง ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการขับเคลื่อนของอำเภอกัลยาณิวัฒนา ที่นำโดย นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งเน้นทำงานแบบบูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงาน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ก่อเกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายของโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามนโยบายของกรมการปกครอง เป็น 1 ใน 10 โครงการสำคัญสู่การเป็นกรมการปกครองวิถีใหม่ (10 Flagships to DOPA New Normal 2021)"  ถือเป็นหนึ่งใน "ธงนำทาง" เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายการพัฒนา   

คนกัลยาณิวัฒนา กับก้าวพัฒนาชีวิต ตามแนวพระราชดำริ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

กรมการปกครอง ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานฟันเฟืองสำคัญที่น้อมนำหลักการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มาส่งเสริมและขยายผลอย่างต่อเนื่อง เกิดผลสำเร็จ  นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ทั่วประเทศ นำมาซึ่งความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และกระทรวงมหาดไทย  
สิ่งที่ดำเนินการในวันนี้ กรมการปกครองได้ขยายผลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ำ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริมอาชีพ ได้แก่  การส่งเสริมอาชีพเกษตรประเภทต่าง ๆ การอบรมและการประกอบอาชีพต่าง ๆ ด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการประเภทนักเรียนทุนในพระบรมราชานุเคราะห์ และโครงการโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เช่น โครงการประเภทคมนาคมและการสื่อสาร เป็นต้น 
ก้าวเดินเพื่อพัฒนาตามพระราชดำริ
"แปลงผักที่พวกเราชาวบ้านแม่แดดน้อย กำลังช่วยกันทำตอนนี้ จะทำเป็นแปลงเรียนรู้เรื่องการปลูกผักอินทรีย์ โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า ทางอำเภอกัลยาณิวัฒนา ทางสำนักงานเกษตรอำเภอ สถานีพัฒนาเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านเสาแสง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ อันเป็นการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหารให้กับหมู่บ้าน"

นางอานันต์ศรี แก้วเลิศตระกูล หรือ แม่หลวงเปิ้ล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านแม่แดดน้อย ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา บอกเล่าถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านแม่แดดน้อย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่เน้นการพัฒนาภายใต้แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

คนกัลยาณิวัฒนา กับก้าวพัฒนาชีวิต ตามแนวพระราชดำริ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่


ส่วนที่บ้านแม่ละอุป หมู่ 3 ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง"แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง" ได้มีการสืบสาน รักษา และต่อยอด แนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้กลายเป็นพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ "โคก หนอง นา โมเดล" ในระดับอำเภอ ทั้งยังเป็นหมู่บ้านที่น้อมนำแนวพระราชดำริ ในด้านการบริหารจัดการน้ำมาดำเนินการจนประสบความสำเร็จ ที่เกี่ยวกับ "ระบบการจัดการป่าต้นน้ำ" ที่ทำให้เกิดความยั่งยืนในการอนุรักษ์น้ำและผืนป่ามาจนถึงทุกวันนี้
" ทั้งหมดเกิดจากความร่วมมือของทุกคนทุกฝ่าย ไม่ว่าทางอำเภอกัลยาณิวัฒนา ไม่ว่าชาวบ้าน รวมถึงองค์กรการพัฒนาต่าง ๆที่เข้ามาช่วยพัฒนา โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้จนเกิดเป็นผลสำเร็จ และนำมาซึ่งการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าด้านชีวิตความเป็นอยู่หรือการประกอบอาชีพ" นายเฉลิม สันนิธิรัตน์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านละอุป ตำบลแจ่มหลวงอำเภอกัลยาณิวัฒนา   
ขณะเดียวกัน อำเภอกัลยาณิวัฒนา ยังได้มีการดำเนินการตาม โครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คนกัลยาณิวัฒนา กับก้าวพัฒนาชีวิต ตามแนวพระราชดำริ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่


การขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตที่มีสุขภาวะที่ดี เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ได้ดำเนินการขึ้น ด้วยการจัดฝึกอบรมกลุ่มสตรีสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 180 คน  ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกัลยาณิวัฒนา  
จากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริไปสู่ประชาชนในวันนี้ ได้ก่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดกับชีวิตที่มั่นคง และมั่งคั่งของผู้คนในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาอย่างเด่นชัดด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้..