ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ 'ปรางหวาน สิริวชิรภักดิ์' เป็น พันตรีหญิง

21.67K 78
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ ปรางหวาน สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร 7 นาย "ปรางหวาน สิริวชิรภักดิ์-อรสุมา ราชภักดิ์เสนี" เป็น พันตรีหญิง............

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.64 ผู้สื่อข่าวรายงนว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบมาตรา ๔ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ ในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จ่านวน ๗ นาย ดังนี้

๑. ว่าที่พันโท สุพงษ์ อัตนวานิช เป็น พันโท

๒. ว่าที่พันตรี วุฒิพงษ์ พงษ์ชะอุ่มดี เป็น พันตรี

๓. ว่าที่พันตรีหญิง ปรางหวาน สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันตรีหญิง

๔. ว่าที่พันตรีหญิง อรสุมา ราชภักดิ์เสนี เป็น พันตรีหญิง

๕. ว่าที่ร้อยเอก วัชระ โหสิ เป็น ร้อยเอก

๖. ว่าที่ร้อยโท นิคม ภิรมย์กิจ เป็น ร้อยโท

๗. ว่าที่ร้อยโท อานนท์ สุมาลี เป็น ร้อยโท


ทั้งนี้ ลำดับที่ ๑ ถึงลำดับที่ ๒ ถึงลำดับที่ ๕ ถึงลำดับที่ ๖ ตั้งแต่วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ ลำดับที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ ลำดับที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๓ และลำดับที่ ๗ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend