svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

"บิ๊กป้อม"ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

29 มกราคม 2564
เกาะติดข่าวสาร >> Nation Story
logoline

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมผลการศึกษาและผลกระทบเกี่ยวกับการส่งออกไม้สักสวนป่าและไม้พะยูง รวมถึงเรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิเพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้าม พ.ศ. 2563

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป่าไม้แห่งชาติ (คปช.) ครั้งที่ 1/2564เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564เวลา  10.00 น.ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล ผ่านระบบ VDOconference โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รองประธานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการและอธิบดีกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ รวมทั้งมีกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

\"บิ๊กป้อม\"ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ


ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการศึกษารายละเอียดและผลกระทบเกี่ยวกับการส่งออกไม้สักสวนป่าและไม้พะยูงและได้ให้ข้อสังเกตของคณะกรรมการฯ เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการต่อไป ที่ประชุมฯยังได้พิจารณาเกี่ยวกับร่างแผนแม่บทพัฒนาการป่าไม้แห่งชาติซึ่งถ่ายทอดเชื่อมโยงจากบทบัญญัติของนโยบายป่าไม้แห่งชาติโดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนแล้ว เพื่อใช้เป็นแผนแม่บทของหน่วยงานต่างๆเป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายตามที่นโยบายป่าไม้แห่งชาติกำหนดไว้รวมทั้งได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับ..) พ.ศ. ซึ่งกำหนดให้ไม้กฤษณาเป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. ไม้หวงห้ามธรรมดา และกำหนดให้ไม้เทียนทะเลเป็นไม้หวงห้าม ประเภท ข.ไม้หวงห้ามพิเศษอันเป็นการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้กฤษณาและไม้เทียนทะเลที่ขึ้นตามป่าธรรมชาติและปกปักษ์รักษาไม้กฤษณาและไม้เทียนทะเลให้คงอยู่  นอกจากนี้ในการประชุมยังมีการนำเสนอให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำประโยชน์ตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิเพื่อให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่เป็นไม้หวงห้ามพ.ศ. 2563 ซึ่งทำให้ไม้ที่ปลูกขึ้นบนที่ดิน สปก.และมีหลักฐาน ส.ป.ก. 4-01 ส.ป.ก. 4-01ก  ส.ป.ก. 4-01 ขส.ป.ก. 4-01 ค ส.ป.ก. 4-01 ช ให้ถือว่าไม่เป็นไม้หวงห้าม ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 17ธันวาคม 2563 เป็นต้นไปโดยในการพิจารณาที่ประชุมได้ให้ข้อสังเกต ของคณะกรรมการฯเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับดำเนินการต่อไปผลของประกาศดังกล่าวจะทำให้ราษฎรที่ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ประมาณ 35ล้านไร่ จำนวนประชาชนประมาณ 2 ล้านราย สามารถตัดหรือโค่นไม้รวมถึงแปรรูปไม้ หรือมีไม้ไว้ในครอบครองจากไม้ที่ปลูกในที่ดินดังกล่าวได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่อีกต่อไป 

\"บิ๊กป้อม\"ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

\"บิ๊กป้อม\"ประชุมคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ

logoline