พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล 8 นาย .

28 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร โดยมีเนื้อหาระบุว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 8 นาย ดังนี้

1. ว่าที่พันเอก กฤตนัย พันธบุตร เป็น พันเอก

2. ว่าที่พันโทหญิง ปภัสสร สิริวชิรภักดิ์ เป็น พันโทหญิง

3. ว่าที่พันโทหญิง นัดดา ศาลางาม เป็น พันโทหญิง

4. ว่าที่พันตรี วสัน แพงศรี เป็น พันตรี

5. ว่าที่ร้อยเอก ชนาธิป ผลปราชญ์ เป็น ร้อยเอก

6. ว่าที่ร้อยโท ณรงค์ ชำนาญปืน เป็น ร้อยโท

7. ว่าที่ร้อยโท เพชร จันทร์อินทร์ เป็น ร้อยโท

8. ว่าที่ร้อยโท จิรธัช หนองบัว เป็น ร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 4 ถึงลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 2563 ลำดับที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. 2563 ลำดับที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. 2563 และลำดับที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค. 2563

ประกาศ ณ วันที่ 19 ม.ค. 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตร 8 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตร 8 นาย